Artikel

HFD tolkar tillämpningen av EU-domstolens dom i Skandia-målet

Deloitte Tax Alert / FSI VAT

29 maj 2015

Den 28 maj, meddelade HFD dom i ett uppmärksammat mål om transaktioner mellan ett norskt huvudkontor och dess svenska filial som ingår i en svensk momsgrupp. HFD ansåg att huvudkontorets tillhandahållanden till filialen skulle beskattas och att momsgruppen var skattskyldig. 

Domen avser ett överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden daterat den 4 juli 2013. I Skatterättsnämnden hade den norska banken frågat huruvida momsgruppen var skyldig att redovisa förvärvsmoms i Sverige mot bakgrund av att den svenska filialen som ingick i en momsgrupp hade nyttjat flertalet av de bolagsgemensamma funktioner som det norska huvudkontoret ansvarade för; huvudsakligen IT, HR, redovisning, rapportering, betalning, management och juridik. Frågan var ställd med utgångspunkt i att de bolagsgemensamma funktionerna inte tillkom övriga svenska bolag inom momsgruppen samt att kostnaderna för funktionerna fördelades mellan huvudkontoret och filialen enligt ett ordinärt interprissättningsdokument. 

Skatterättsnämnden ansåg att momsplikt förelåg. Skatterättsnämnden menade att filialen genom sitt inträde i momsgruppen hade blivit en del av en ny beskattningsbar person (momsgruppen) och att filialen lösgjort sig från huvudkontoret från ett momsperspektiv. Därmed menade Skatterättsnämnden att huvudkontoret tillhandahöll tjänster till en separat beskattningsbar person samt att kostnadsfördelningen mellan parterna utgjorde en momspliktig ersättning. 

Efter Skatterättsnämndens förhandsbesked har EU-domstolen meddelat dom i det mycket uppmärksammade Skandia-målet. Skandia-målet berör delvis samma frågeställning som den nu aktuella, dock med den skillnaden att huvudkontoret i tredje land köpt in tjänster från externa leverantörer och enbart vidarefakturerat dem till den svenska filialen. Vidare hade huvudkontoret ställt ut internfakturor till filialen och dessutom sålde filialen vidare de externa tjänsterna till övriga bolag inom momsgruppen. 

HFD:s nu aktuella avgörande har prövats i ljuset av Skandia-målet. I och med att beskattningen av momsgruppen fastslås har HFD emellertid inte tagit fasta på de skillnader som förelegat jämfört med Skandia-målet. HFD har således ansett att de faktum att huvudkontoret enbart tillhandahållit interna-, bolagsgemensamma, funktioner samt att ersättningen enbart bestått av kostnadsfördelning inte har något betydelse. 

Deloittes kommentar

Frågan om principen om icke-omsättning mellan huvudkontor och filial och framförallt huruvida denna påverkas av att någon av etableringarna ingår i en momsgrupp har varit ett mycket omdiskuterat ämne under en längre tid, i synnerhet sedan dom meddelades i Skandia-målet i september 2014. Mot bakgrund av att Skandia-målet avsåg vidarefakturering av externt inköpta tjänster har det argumenterats för att domens principer enbart ska tillämpas i det fall det krävs för att undvika att momsbeskattning uteblir vid internationella inköpsstrukturer. HFD:s dom visar dock att rätten gör en långt vidare tolkning. Skandia-domens principer ska följaktligen få genomslag även på helt bolagsinterna transaktioner, oaktat att det inte sker någon fakturering mellan etableringarna.

HFD:s dom kommer att få stor påverkan på många finansiella koncerner även om konsekvenserna fullt ut är svåra att överblicka. Klart är likväl att momsgrupper inom den finansiella sektorn som har utländska etableringar med stor sannolikhet kommer att behöva hantera frågan, både vad gäller eventuell ökad beskattning i förhållande till inköp från utländska etableringar samt vad gäller ökad återbetalningsrätt vid tillhandahållanden till utländska etableringar.

 

Läs tidigare artiklar om fallet >

Hade du nytta av den här informationen?