Artikel

EU-domstolens dom i Skandia-målet

Uppdatering av tidigare artikel

Onsdag den 23 oktober 2014

EU-domstolen har meddelat dom i det så kallade Skandia-målet, Skandia America Corporation USA, filial Sverige mot Skatteverket C-7/13. Målet rör frågan hur transaktioner mellan huvudkontor och filial ska hanteras momsmässigt när filialen ingår i en momsgrupp.

Bakgrunden i målet är att det amerikanska bolaget Skandia America Corporation (SAC) genom momsfri kostnadsallokering överfört externt förvärvade IT-tjänster till sin svenska filial (SAC filial), samt att filialen – som självständigt inkluderats i Skandias svenska momsgrupp – sedermera efter bearbetning distribuerade IT-tjänsterna momsfritt till övriga bolag i den svenska momsgruppen. Transaktionskedjan, som illustreras nedan, innebar en icke-beskattning.

Skatteverket har under målets gång hävdat att ett huvudkontor och dess filial ska ses som två separata beskattningsbara personer när ena etableringen ingår i en momsgrupp, vilket resulterar i att transaktioner dem emellan ska momsbeskattas. Denna syn har också delats av Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked som har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

EU-domstolen konstaterar att då SAC filial ingår i en momsgrupp utgör filialen, tillsammans med övriga medlemmar i momsgruppen, en enda beskattningsbar person. De tjänster som SAC har överfört till sin filial ska således i momshänseende anses ha tillhandahållits momsgruppen i vilken SAC filial ingår. Det innebär att tjänster som en huvudetablering i ett land utanför EU för över till sin filial belägen i en medlemsstat utgör beskattningsbara transaktioner när filialen ingår i en momsgrupp. Vidare konstaterar domstolen att det är momsgruppen som är skattskyldig för överföringen eftersom tillhandahållandet sker från ett land utanför EU.

Transaktionskedja

Deloittes kommentar

EU-domstolens dom är överraskande då den avviker från generaladvokatens förslag till avgörande. Istället synes domstolen ha gått på Skatteverkets linje när den anser att transaktioner, som de i målet aktuella, ska anses ske mellan två separata beskattningsbara personer.

Välkommen att kontakta oss för en diskussion om vad detta kan betyda för er verksamhet.

 

Hade du nytta av den här informationen?