Nyheter

EU-kommissionen föreslår momsreform

Tax Alert

Den 4 oktober 2017 presenterade EU-kommissionen ett nytt förslag om ett reformerat momssystem inom EU. Förslaget är baserat på en Action Plan från våren 2016 och syftar främst till att underlätta momshanteringen för företag och minska bedrägerier.

Publicerad 2017-10-05

Förslaget i korthet

Det huvudsakliga förslaget berör gränsöverskridande handel med varor inom EU mellan två beskattningsbara personer (B2B). I korthet består det av följande delar:

  • Destinationslandsprincipen införs fullt ut vilket innebär att moms ska tas ut i det land där köparen är etablerad och med den momssats som gäller i det landet.  
  • Det är säljaren som är skattskyldig, det vill säga det är säljaren som ska debitera ”köparlandets” moms direkt i fakturan till köparen (i motsats till nu gällande system där köparen beräknar och redovisar så kallad förvärvsmoms).
  • One-stop-shop utökas till att omfatta all gränsöverskridande försäljning. Det innebär att säljaren kan deklarera och betala momsen till sin lokala skattemyndighet även om den ska tillfalla ett annat EU-land.
  • Förenklingar avseende fakturering och rapportering, till exempel ett slopande av dagens periodiska sammanställningar vid gränsöverskridande försäljning.


Vidare föreslår EU-kommissionen ett nytt begrepp, ”Certified Taxable Person”, som innebär att företag kan certifieras för att åtnjuta vissa förenklingar. Till exempel föreslås dessa företag inte behöva registrera sig för lokal moms när de säljer varor från ett lager i utlandet, om kunderna finns i samma land som lagret. Certifierade företag kommer vidare ges lättnader i rapporteringen i samband med kedjetransaktioner samt förenklade bevisregler för att styrka gränsöverskridande varutransporter.

Enligt förslaget ska de nya reglerna implementeras i sin helhet under 2022, vissa av reglerna för de certifierade företagen föreslås dock gälla redan från 2019.

Deloittes kommentar

Förslaget, om det genomförs, kommer att innebära stora förändringar för de företag som handlar med andra EU-länder. Företag måste till exempel känna till vilka momssatser som gäller i köparlandet, en köpares kassaflöde kommer att påverkas negativt då momsen måste betalas till säljaren och inte minst kommer det att innebära stora förändringar i system och rapportering.

Det ska dock noteras att förslaget måste accepteras av samtliga EU-länder för att det ska bli verklighet.

För mer information, se EU:s webbplats >

Hade du nytta av den här informationen?