Artikel

EU-kommissionen föreslår nya regler på e-handelsområdet

Den 1 december publicerade kommissionen en rad förslag som syftar till att underlätta för gränsöverskridande e-handel. Förslagen är en viktig del av kommissionens strategi för en inre digital marknad i Europa.

Publicerad 2016-12-05

Den 1 december publicerade kommissionen en rad förslag som syftar till att underlätta för gränsöverskridande e-handel. Förslagen är en viktig del av kommissionens strategi för en inre digital marknad i Europa. Kommissionens förslag baseras bland annat på en studie som Deloitte har genomfört för kommissionens räkning om alternativ för att modernisera gränsöverskridande e-handel.

Förändringarna i lagstiftningen föreslås genomföras successivt under 2018-2021 och nedan presenteras en sammanfattning av några av de mest intressanta förslagen. Längst ned i artikeln hittar ni också en länk till kommissionens pressmeddelande med ytterligare information. 

Förenklingar

Från och med 1 januari 2015 gäller att telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster som säljs till icke beskattningsbara personer (företrädesvis privatpersoner) beskattas i det land där köparen är etablerad. Redovisning av moms kan i dessa fall ske genom den s.k. MOSS-portalen, vilket innebär att säljaren inte behöver registrera sig separat i alla EU-länder där denne har kunder. För att underlätta för små företag föreslås att, från och med 1 januari 2018, företag vars försäljning av aktuella tjänster inte överstiger 10 000 euro per år ska kunna välja att istället tillämpa lokala momsregler i det land där det är etablerat.

Eftersom man anser att redovisning via MOSS underlättar för såväl företag som skattemyndigheter föreslås att regelverket, från och med 2021, utökas till att omfatta all försäljning av varor och tjänster till icke beskattningsbara personer i EU. Samtidigt avskaffas de nuvarande tröskelvärden som finns för s.k. distanshandel av varor till icke beskattningsbara personer i andra EU-länder. Det innebär att moms från första kronan ska redovisas i destinationslandet. Gränsen om 10 000 euro för små företag kommer dock att gälla även i dessa fall.

Ytterligare förenklingar som avser fakturering, bevarande av räkenskapsmaterial och behörig myndighet för att utföra skatterevisioner kommer att införas, allt för att underlätta administrationen i samband med gränsöverskridande handel. 

Slopande av undantag för säljare utanför EU

För att undvika att företag inom EU missgynnas kommer undantaget från importmoms för mindre försändelser (upp till 22 euro) slopas från och med 2021. Förhoppningen är att detta kommer att leda till högre skatteintäkter för medlemsländerna, samtidigt som företag etablerade inom EU inte hamnar i en sämre konkurrenssituation då deras motsvarande försäljning redan i dagsläget är föremål för moms.

Möjlighet till reducerad moms på e-böcker och e-tidningar

Enligt nuvarande regler har medlemsländerna möjlighet att införa reducerade momssatser för bland annat böcker och tidningar (i Sverige beskattas dessa med den lägre momssatsen 6%). Under senare år har det förts fram önskemål om att den reducerade momsen ska kunna tillämpas även för böcker tidningar som levereras elektroniskt. EU-domstolen har dock konstaterat att detta inte är möjligt under nuvarande lagstiftning.

Kommissionen föreslår därför att det från 2018 ska vara möjligt för medlemsländerna att införa reducerad moms även för böcker och tidningar som tillhandahålls elektroniskt.

Kommentarer

Förhoppningen är att förslagen kommer att antas under 2017 för att därefter införas successivt under 2018-2021. Vi anser att det är välkomna förslag som förhoppningsvis kommer att underlätta för e-handelsföretag som framöver inte kommer att vara tvingade att hantera en rad olika momsregistreringar i olika länder med den administration och kostnad detta innebär. Även förslaget om möjlighet till samma momssats för böcker och tidningar, oavsett leveranssätt, är enligt vår mening en viktig och nödvändig anpassning till den pågående digitaliseringen.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4010_en.htm

Hade du nytta av den här informationen?