Artikel

Expertskatt för nyckelperson även med beaktande av ett tillsvidareanställningsavtal

Förvaltningsrätten och kammarrätten gör en annan bedömning än Skatteverket och menar att en person ska omfattas av reglerna avseende expertskatt enligt 11 kap inkomstskattelagen även om individen innehar ett tillsvidareanställningsavtal.

Formella förutsättningar för att beviljas expertskatt

Personer som omfattas av expertskatt innehar vissa skattelättnader, bland annat att 25 procent av tjänsteinkomsten är undantagen från beskattning. En av förutsättningarna för att omfattas av reglerna för expertskatt är att personen inte har för avsikt att vistas i Sverige mer än fem år.

Expertskatt för anställd i teknikföretag

Både kammarrätten (mål nr 4852-12) och förvaltningsrätten (mål nr 708-12) bedömde att personen har en nyckelposition inom företaget och betonade hennes specialistkunskaper inom kommunikationsteknologi och hennes mångsidiga roll i bolaget.

Kammarrätten avseende avsikt med vistelsen i Sverige

Skatteverket ifrågasätter personens avsikt att stanna i Sverige i högst fem år eftersom anställningsavtalet är ett tillsvidareavtal. Skatteverket anser att ett anställningsavtal mellan två parter måste ha ett mycket högt bevisvärde när det gäller vad som har avtalats och hur lång tid en anställning är avsedd att vara. I det ingivna avtalet framgår inte att anställningen är avsedd att vara enbart en begränsad tid och för ett begränsat uppdrag. Att personen enbart har för avsikt att stanna i ett till två år medan hon innehar det uppgivna uppdraget motsägs enligt Skatteverket av att det i avtalet angetts att hon är en möjlig efterträdare till en annan tjänst.

Bolaget har koncernens uppdrag att starta ett teknologiskt kompetenscentrum i Sverige och personen har en avgörande roll. Hennes tjänst är en övergångstjänst på ett till två år med uppdraget att etablera ett tekniskt kompetenscenter i Sverige vilket har bekräftats av bolaget. Bolaget har också bekräftat att anställningsavtalet är ett tillsvidareavtal för att bolaget vill ha kvar henne i koncernen.

Bolaget har vidare åberopat att hennes uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige är tidsbegränsat till två år, att hon har kvar såväl sin bostad som sin familj i USA samt att hennes boende i Sverige tillhandahålls av bolaget. Personen har således visat att hennes avsikt vid tidpunkten för ankomsten till Sverige var att stanna i högst fem år. Kammarrätten finner inte skäl att ifrågasätta uppgifternas riktighet.
Kammarrätten avslår således Skatteverkets överklagande och anser att personen har visat att hennes avsikt inte var att stanna i Sverige högst fem år.

Deloittes kommentar

Enligt Kammarrättens mening måste bedömningen göras med beaktande av samtliga omständigheter. Ett anställningsavtal har ett högt bevisvärde men kan inte i sig anses vara avgörande. Sett till formuleringen i lagtext och vad som framgår av förarbetena torde personens ursprungliga avsikt vara avgörande. Det är denna avsikt som skall vara en del av förutsättningarna för det beslut som Forskarskattenämnden fattar.

Det torde således räcka att avsikten vid ankomsten till Sverige inte är att vistas i Sverige i mer än fem år. Denna dom är intressant eftersom 5-årskravet aldrig varit föremål för Skatteverkets intresse. Mot bakgrund av domen bör den aktuella personens avsikt att stanna i Sverige stämmas av och dokumenteras innan ansökan om expertskatt skickas in till Forskarskattenämnden.

Hade du nytta av den här informationen?