Nyheter

Expertskatt även vid kortare vistelse i Sverige – dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Tax Alert

Publicerad: 2017-04-03

Hösta förvaltningsdomstolen har i dom den 28 mars 2017, mål nr 3025-16, klargjort att en person inte behöver vara obegränsat skattskyldig i Sverige för att beviljas skattelättnader enligt de så kallade expertskattereglerna. En begränsat skattskyldig person kan välja att beskattas enligt inkomstskattelagen och därmed beviljas skattelättnader enligt expertskattereglerna.

Målet rörde en person vars vistelse och anställningsperiod i Sverige skulle understiga sex månader men det var sannolikt att arbetet i Sverige skulle komma att förlängas. Bolaget ansökte om skattelättnader enligt expertskattereglerna vilket beviljades av Forskarskattenämnden. Beslutet överklagades av Skatteverket och Förvaltningsrätten avslog överklagandet medan Kammarrätten biföll överklagandet, varpå målet avgjordes i högsta instans.

Deloittes kommentarer
Om en person kvalificerar för expertskatt även vid kortare vistelse i Sverige, till exempel baserat på lönenivå, så kan man överväga att lämna in ansökan om expertskatt till Forskarskattenämnden. Eftersom ansökan om skattelättnader ska ha inkommit till Forskarskattenämnden senast tre månader efter att arbetstagaren påbörjat arbetet i Sverige är det ofta för sent att ansöka om skattelättnader vid det tillfälle att anställningen i Sverige förlängs till att överstiga sex månader.

Även mot bakgrund av den aviserade höjningen av SINK-skattesatsen från 20 till 25 procent (se tidigare Tax Alert) kan denna möjlighet vara fördelaktig i flera situationer.

Hade du nytta av den här informationen?