Artikel

Fastighetsägare vägrades avdrag för ingående moms på projekteringskostnader

Kammarrätten i Sundsvall vägrade bolag avdrag för ingående moms vid förvärv av projekteringstjänster avseende dotterbolags fastigheter

Momsnytt 2015-06-09

Ett moderbolag förvärvade projekteringstjänster bestående av bl.a. tjänster av arkitekter, kostnader för bygglovshandlingar och kostnader för bildande av bostadsrättsföreningar. Tjänsterna avsåg fastigheter som ägdes av olika dotterbolag. När projektet kommit en viss bit på väg såldes dotterbolagen till en nybildad bostadsrättsförening där projektet slutfördes.

Skatteverket utförde revision och kunde konstatera att bolaget inte hade slutfakturerat/vidarefakturerat projekteringskostnaderna. Det fanns inte heller något avtal om vidarefakturering mellan bolaget och dotterbolagen. Bolaget uppgav att det bokförde alla projekteringskostnader och när slutkund tillträdde fastigheten vidarefakturerades projekteringskostnaderna. Under processen gång ställde bolaget ut en faktura till ett dotterbolag. Detta gjordes dock först tre och ett halvt år efter försäljningen av dotterbolaget med fastigheten. I aktieöverlåtelseavtalet framgick inget om att slutfakturering/vidarefakturering av projekteringskostnader skulle komma att ske. Skatteverket ansåg därför att bolaget inte gjort sannolikt att det redan vid förvärvstidpunkten haft rätt till avdrag för ingående moms hänförlig till projekteringen av dotterbolagens fastigheter.

Förvaltningsrätten i Falun fann att bolaget inte med erforderlig styrka kunnat visa att de förvärvade tjänsterna kunnat hänföras till någon av bolaget direkt bedriven momspliktig verksamhet eller att dessa kostnader utgjort en del av bolagets allmänna omkostnader. Mot bakgrund av detta ansågs kostnaderna hänförliga till avyttring av aktier, som är undantaget från moms. Bolagets överklagande av Skatteverkets beslut om att vägra avdrag för ingående moms och att påföra skattetillägg ogillades därför. Kammarrätten i Sundsvall instämde i förvaltningsrättens bedömning.

Kommentar
Det är inte ovanligt att ett bolag används som projekteringsbolag och tar kostnader avseende ett annat koncernbolags fastigheter. Domen visar på vikten av att redovisa momspliktig omsättning avseende projekteringstjänster, eller åtminstone att det finns en väl dokumenterad avsikt att fakturera för nämnda tjänster, för att avdragsrätt för ingående moms på kostnader som avser annans fastighet ska föreligga. Detta gäller i synnerhet om dotterbolaget saknar eller har en begränsad rätt till avdrag för ingående moms.

 

Hade du nytta av den här informationen?