Nyheter

Fastighetsutredningen har lämnat sitt betänkande till regeringen

Tax Alert

Publicerad: 2017-03-30

Regeringen gav den 11 juni 2015 en särskild utredare i uppdrag att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Idag har betänkandet lämnats och har följande översiktliga innehåll:

Fastighetspaketering:

 • Fastigheter anses under vissa förutsättningar avskattade (till marknadsvärdet) när aktierna i ägarföretaget byter ägare.
 • Beskattning sker när det bestämmande inflytandet över aktierna upphör och gäller företag vars huvudsakliga tillgångar utgörs av fastigheter.
 • De fastigheter som ägs av det avyttrade företaget ska anses avyttrade och därefter förvärvade för marknadsvärdet.
 • Detta återanskaffningsvärde (marknadsvärde) får användas för värdeminskningsavdrag.
 • Undantag föreslås för skalbolagsbeskattningsfall, avyttring pga. att delägarrätterna anses avyttrade på grund av likvidation eller konkurs samt när andelarna i det avyttrade företaget är marknadsnoterade.
 • Förslaget omfattar även framtida avyttringar av företag som idag har lägre skattemässigt värde på fastigheter än dess marknadsvärde.
 • Avskattning föreslås även ske vid ytterligare situationer om det föreligger särskilda skäl, dessa kan dock aldrig föreligga vid koncerninterna andelsavyttringar.
 • Avskattning föreslås inte ske när en verksamhet avyttras vars huvudsakliga inkomster och utgifter inte är hänförliga till fastighet.
 • Kringgåenden av avskattningsregeln med tillämpning av omstruktureringar som omfattas av fusionsdirektivet ska motverkas genom nya regler om högsta ersättning som kan betalas kontant vid sådana omstruktureringar.
 • Fastighetsfållan kommer med förslaget att avskaffas (det vill säga den fålla som utgörs av kapitalförluster på fastigheter som inte har utnyttjats mot kapitalvinster på fastigheter).
 • De företag som ska skatta av en fastighet enligt ovan föreslås även beskattas genom intäktsföring av en schablonintäkt som motsvarar den stämpelskatt som skulle ha utgått vid en direktförsäljning av fastigheten.
 • Denna schablonintäkt föreslås uppgå till 7,09 procent av det högsta av marknadsvärdet på fastigheten och taxeringsvärdet året före avskattningen. 

Stämpelskatt:

 • Det föreslås även att en generell stämpelskatt införs vid fastighetsbildningsåtgärder.
 • Stämpelskatt föreslås inte utgå vid koncerninterna fastighetsöverlåtelser.
 • Stämpelskattesatsen för fastighetsöverlåtelser för juridiska personer föreslås sänkas till 2 procent från 4,25 procent.

Reglerna föreslås träda ikraft tidigast 1 juli 2018.

Läs mer om innehållet i SOU 2017:17
 

Vi kommer inom kort att skicka ut en inbjudan till ett webinar där förslaget redovisas mer i detalj. Välkommen att kontakta oss om du önskar bli inbjuden.

Hade du nytta av den här informationen?