Artikel

Finland inför möjligheten till självrättelse

Tax News - Private Clients

Publicerat 2015-11-04

Den finska regeringen har påbörjat implementering av tillfälliga regler för amnesti vid frivilliga självrättelser av utländska tillgångar som inte redovisats i Finland tidigare. Förslaget är för närvarande ute för kommentarer hos olika intressegrupper. Den nya lagstiftningen är föreslagen att träda i kraft 1 januari 2016.

Det är idag oklart vad för påföljder som väntas vid en frivillig rättelse i Finland med dagens lagstiftning. För närvarande kan påföljderna variera mellan kriminella åtal till skattetillägg med räntepåslag (beroende på storleken av den oredovisade inkomsten). Enligt den finska skattelagstiftningen är en individ som är obegränsat skatteskyldig i Finland skyldig att redovisa alla sina globala inkomster till de finska skattemyndigheterna för de senaste 6 beskattningsåren. För exempel, om individen lämnar rättelsen under 2015 måste inkomster för beskattningsåren 2009-2014 redovisas.

Den nu föreslagna lagstiftningen förväntas se ut som följande
  • Lagstiftningen träder i kraft 1 januari 2016 och utgår 31 december 2016.
  • Under denna period kan individen lämna begäran om frivillig rättelse utan att riskera rättsliga påföljder.
  • Under den nya lagstiftningen kommer de redovisade inkomsterna omfattas av både förseningsränta och skattetillägg (mellan 3-5 % av de oredovisade inkomsterna).
  • Individen kommer ha möjligheten att frivilligt välja att redovisa sina utländska oredovisade inkomster för 6 eller 11 år tillbaka, dock om skattebrott föreligger har finska skatteverket fortfarande möjlighet att gräva i äldre år.

Även om den föreslagna lagstiftningen för närvarande endast är i förberedelsestadiet, förutser vi att den nya lagstiftningen kommer träda i kraft i stort som beskriven ovan.

Deloittes kommentar

Individer med tidigare stora summor av tidigare oredovisade inkomster kommer få möjligheten att redovisa inkomsten utan att riskera kriminella åtal och risken för publicitet med de föreslagna reglerna. Möjligheten att välja att antingen rätta 6 eller 11 år tillbaka leder till att principiellt bör mindre undanhållna inkomster kunna redovisas 6 år tillbaka i enlighet med nuvarande regler medan större inkomster, precis som i Sverige, bör redovisas för 11 år tillbaka för att undanröja risk för åtal i enlighet med de föreslagna reglerna. 
 

Hade du nytta av den här informationen?