Artikel

Fond i Luxemburg anses motsvara svensk specialfond och fråga om avräkning

Tax News FSI

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked ansett att en luxemburgsk fond motsvarar en svensk specialfond och att avräkning för sådan skatt som erläggs av fonden i Luxemburg inte kan medges enligt EU-rätten.

Publicerat 2015-10-20

Bakgrund

Sökanden hade frågat om en luxemburgsk fond, bildad som en SICAV, kan anses motsvara en svensk specialfond vilket skulle innebära att schablonintäkt för innehav av sådana andelar ska tas upp. Om fonden skulle anses motsvara en svensk specialfond ville sökanden också veta om det kan medges avräkning, med en tillämpning av EU-rätten, för den skatt som fonden betalar i Luxemburg och som belöper på sökandens andelar.

Sökanden ansåg att båda frågorna skulle besvaras jakande medan Skatteverket ansåg att fonden inte skulle anses motsvara en svensk specialfond på grund av skillnader i konsumentskyddet i de luxemburgska fondreglerna jämfört med de svenska samt att avräkning inte ska medges.

Förhandsbeskedet

Skatterättsnämnden konstaterade att fonden uppfyller kraven på att vara en AIF-fond enligt definitionen i artikel 4.a. i AIFM-direktivet, vilken även omfattar svenska specialfonder, och att fonden bl.a. har tillstånd och står under tillsyn i Luxemburg. Skatterättsnämnden konstaterade visserligen att konsumentskyddet för dessa fonder i Luxemburg skiljer sig från motsvarande regler i Sverige men menade att en jämförelse av regler avseende öppenhet, reglering och kontroll är tillräckligt vid en jämförelse av utländska fonder med svenska. Skatterättsnämnden fann därför att andelar i den luxemburgska fonden ska anses som andelar i en specialfond.

Vad gäller frågan om avräkning bedömde Skatterättsnämnden att avräkning inte kan medges enligt EU-rätten. Skatterättsnämnden menade att de svenska reglerna om schablonintäkt behandlar investeringar i svenska och utländska fonder lika, och att någon negativ särbehandling av kapitalrörelser till utlandet därmed inte uppkommer. Vidare konstaterade Skatterättsnämnden att den eventuella dubbelbeskattning som kan uppstå inte är en följd av svenska regler utan av att fonden beskattas i sin hemviststat och att det därmed inte kan anses strida mot EU-rätten att inte medge avräkning för den utländska skatten.

Förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket

Hade du nytta av den här informationen?