Artikel

Förenings hyra av idrottsanläggning är skattefri långtidupplåtelse

En ideell idrottsförenings hyra av idrottsanläggning från dotterbolag ska betraktas som en långtidsuthyrning som är undantagen från moms.

Förvaltningsrätten i Malmö har i dom den 21 mars 2014 meddelat att en ideell idrottsförenings hyra av idrottsanläggning från dotterbolag ska betraktas som en långtidsuthyrning. Därmed anses uthyrningen vara en sedvanlig fastighetsupplåtelse som är undantagen skatteplikt, 3 kap. 2 § ML.

Ett bolag yrkade avdrag för momskostnader som det haft för uthyrning av en träningsanläggning till bolagets ägare, en ideell förening som bedrev gymverksamhet. Frågan i målet var om hyresupplåtelsen skulle ses som en momsfri fastighetsuthyrning eller som en korttidsuthyrning av idrottslokal. Av 3 kap. 2 § mervärdesskattelagen framgår att hyresupplåtelser av fastigheter som huvudregel är undantagna skatteplikt. Undantaget omfattar emellertid inte kommersiell korttidsuthyrning av idrottslokaler som därmed är skattepliktig enligt 3 kap. 3 §.

Både Skatteverket och förvaltningsrätten konstaterade att uthyrningen inte var en sådan korttidsuthyrning som är skattepliktig, utan snarare en skattefri långtidsuthyrning enligt huvudregeln. Som skäl anfördes att föreningen genom sitt ägande i bolaget har kunnat råda över de utrymmen som skulle bli föremål för korttidsupplåtelse. Hyresavtalet uteslöt även i mycket liten omfattning föreningen, såväl tidsmässigt som ytmässigt. Förvaltningsrätten konstaterade således att föreningen hade getts en exklusiv rätt att nyttja lokalerna, varför avtalet ansågs vara en sedvanlig fastighetsupplåtelse som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § mervärdesskattelagen.

Deloittes kommentar

Förvaltningsrättens resonemang ger upphov till en rad frågor. Den modell som föreningen och bolaget tillämpat finns beskriven på Skatteverket hemsida och där uttalas vikten av att det sker en fortlöpande uthyrning av samtliga lokaler till annan part men inte krav på att det också ska ske i viss omfattning. Det förhållandet att föreningens bestämmande inflytande ska påverka den skattemässiga bedömningen i sådan utsträckning som i det aktuella fallet kan ifrågasättas då detta innebär att samtliga transaktioner som görs i bolaget ska ses i ljuset av ägarförhållandet. Då strukturen med en förening och ett föreningsägt bolag är vanligt förekommande inom idrottssektorn är det väsentligt för berörda parter att bevaka rättsutvecklingen på detta område.

Publicerat: 2014-06-17

Hade du nytta av den här informationen?