Artikel

Förhandsbesked från Skatterättsnämnden avseende förmedling av betaltjänst

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked ansett att omsättning av en betaltjänst för konto- och kreditkortsbetalningar ska undantas från moms. En oenig nämnd menade dock att förmedling av den aktuella betaltjänsten inte utgjorde en från moms undantagen förmedling rörande betalningar i momsdirektivets mening      

Den betaltjänst som sökandebolaget tillhandahöll och som Skatterättsnämnden (SRN) hade att bedöma utgjordes av ett kortbetalningssystem som koordinerade samarbetet mellan relevanta aktörer (dvs. inlösare, kortföretag och utställande bank), vilket möjliggjorde för handlare att ta emot betalning från sina kunder via konto- eller kreditkort. Såväl svenska som utländska handlare köpte betaltjänsten. För betaltjänsten fick handlarna erlägga en viss procent av transaktionsbeloppet. Då sökandebolagets tillhandahållande innebar en ändring av den rättsliga och finansiella ställningen mellan handlarna och dess kunder fastställde SRN att betaltjänsten är undantagen från moms såsom en transaktion rörande betalning.

Den andra frågan som SRN hade att bedöma var om den tjänst som de utländska dotterbolagen tillhandahöll till sökandebolaget är en från moms undantagen förmedling rörande betalning. Dotterbolagen sökte upp, analyserade och bearbetade handlare och därefter om intresse fanns såg till att avtal om betaltjänsten tecknandes. Dotterbolagen erhöll ersättning från sökandebolaget i de fall betaltjänsten aktiverades och användes av handlare. Mot bakgrund av praxis från EU-domstolen konstaterade SRN att de utländska dotterbolagens förmedling inte var direkt kopplad till en betalningstransaktion vilken innebar en ändring av den rättsliga och finansiella ställningen mellan handlarna och dess kunder. Förmedlingen ansågs istället avse själva avtalet om köp av betaltjänst mellan sökandebolaget och handlarna. Enligt SRN skulle förmedlingen därför inte undantas från moms. Det förhållandet att handlarnas köp av betaltjänsten var en förutsättning för att senare kunna genomföra en momsfri betalningstjänst medförde ingen annan bedömning.
 
Tre av nämndens ledamöter var dock skiljaktiga och menar att det är felaktigt att koppla förmedlingen till själva avtalet om betaltjänsten istället för till de transaktioner som parterna företar inom ramen för avtalet. De skiljaktiga menade att förmedlingen avser betalningarna och därmed ska undantas från moms.

Deloittes kommentar

Vi ställer oss, i likhet med de skiljaktiga ledamöterna, tveksamma till den slutsats som SRN kommer fram till då man kopplar förmedlingen till själva avtalet istället för till de betalningstransaktioner som är en följd därav. Frågan kommer inom kort prövas av Högsta förvaltningsdomstolen då förhandsbeskedet är överklagat av sökandebolaget.

Publicerat 2014-07-18

Hade du nytta av den här informationen?