Nyheter

Förhandsbesked om förvärv av väsentligt innehav i svenskt bolag

Tax News

Publicerad: 2020-01-29

Bakgrund

Förhandsbeskedet avser frågan om huruvida en finsk medborgare, A, som tidigare varit bosatt i Sverige ska anses få väsentlig anknytning till Sverige till följd av att A indirekt förvärvar 21,3 % av andelarna i ett svenskt bolag (Z AB) som bedriver aktiv verksamhet. A har varit bosatt utomlands i drygt fyra år.

A äger indirekt 21,3 % av andelarna i X, ett bolag beläget inom EU, där han är styrelseordförande. X ingår i en större koncern och som ett led i koncernens internationella verksamhet planerar man att genomföra en omstrukturering där X kommer att förvärva Z AB. Detta innebär att A efter omstruktureringen indirekt kommer äga 21,3 % av andelarna i Z AB.

Av tidigare rättspraxis framgår att direkt och indirekt innehav över 9,9 % i aktivt, rörelsedrivande bolag anses medföra väsentligt inflytande i svensk näringsverksamhet. Detta har som huvudregel inneburit att ägaren (fysiker) anses ha väsentlig anknytning till Sverige om denne tidigare varit bosatt i Sverige och obegränsad skattskyldighet har förelegat. Det finns vissa undantagsfall och avgöranden där väsentlig anknytning inte ansetts aktuellt – dessa fall är dock få och en restriktiv bedömning har skett.


Skatterättsnämndens bedömning

Skatterättsnämnden uttrycker att ett indirekt ägande om 21,3 % i ett svenskt rörelsedrivande bolag innebär att A är att anse som ekonomiskt engagerad i Sverige genom att inneha tillgångar som ger väsentligt inflytande i näringsverksamhet här. Man konstaterar även att relativt kort tid förflutit mellan A:s utflyttning och tidpunkten för förvärvet. Dessa omständigheter kan tala för väsentlig anknytning till Sverige.

Skatterättsnämnden poängterar dock att det är av större betydelse att X:s förvärv av Z AB är en del av en affärsmässig omstrukturering, samt att förvärvet av Z AB kan ske mot A:s vilja och måste ses i ljuset av syftet med bestämmelserna om väsentlig anknytning.

Vid en samlad bedömning är det Skatterättsnämndens uppfattning att X:s förvärv av Z AB inte medför att A får väsentlig anknytning till Sverige.


Kommentar

Värt att poängtera är att väsentlig anknytning till Sverige inte är en direkt konsekvens av ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här. Även om inflytandet i svensk näringsverksamhet är väsentligt ska en prövning göras om omständigheterna sammantaget är sådana att väsentlig anknytning till Sverige ska anses föreligga. Bedömningen har dock tidigare, som ovan nämnts, varit snäv och en restriktiv tolkning har skett.

Skatteverket har i sitt yttrande till Skatterättsnämnden anfört att det indirekta innehavet om 21,3 % är så pass stort att väsentlig anknytning ska anses föreligga. Skatteverket har i denna del hänvisat till äldre praxis. Vi kan mot bakgrund av Skatterättsnämndens förhandsbesked konstatera att en hård gräns inte ska dras vid 10 procent, utan att större innehav kan accepteras utan att väsentlig anknytning ska anses föreligga, om omständigheterna i övrigt talar för det. Ett större innehav i svenskt bolag behöver därmed inte alltid medföra obegränsad skattskyldighet i Sverige. Vår uppfattning är att förhandsbeskedet öppnar upp för mindre restriktiva bedömningar framöver vilket Deloitte anser är välkommet!

Tidsfristen för överklagan har löpt ut och Skatteverket har inte överklagat förhandsbeskedet.

Hade du nytta av den här informationen?