Nyheter

Förmånsbeskattningen av personaloptioner avskaffas i vissa fall

Tax News

Publicerad: 2018-01-16

Riksdagen har godkänt regeringens förslag i budgetpropositionen 2017/18:1 att förmånsbeskattningen av personaloptioner ska avskaffas i vissa fall för att underlätta för små och nystartade företag att rekrytera och behålla nyckelkompetens. Bestämmelserna om att förmån av en personaloption inte ska tas upp som intäkt i inkomslaget tjänst ska tillämpas på optioner som förvärvas efter den 31 december 2017.

Read version in English >

Bestämmelerna innebär i korthet att en anställd i ett mindre och innovativt nystartat företag som erhållit en personaloption av sin arbetsgivare inte beskattas i inkomstslaget tjänst när optionen utnyttjas för att förvärva aktier utan beskattning ska ske först när aktierna säljs. Detta innebär att arbetsgivaren inte heller ska betala några arbetsgivaravgifter. 

För att de särskilda bestämmelserna om personaloptioner ska bli tillämpliga krävs det att ett flertal kriterier är uppfyllda vad avser bolaget, optionerna samt optionsinnehavaren. Nedan följer en kortfattad sammanställning över villkoren som behöver vara uppfyllda för att lättnaderna i beskattningen av personaloptioner ska tillämpas.

Bolaget

 • Andelar får inte vara upptagna till handel på en reglerad marknad
 • Medelantalet anställda ska vara lägre än 50
 • Nettoomsättning eller balansomslutning ska uppgå till högst 80 miljoner kronor
 • Huvudsakligen bedriva rörelse men inte inom följande områden: bank- eller finansieringsrörelse, försäkringsrörelse, produktion av kol eller stål, handel med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument, uthyrning för längre tid av lokaler eller bostäder, tillhandahållande av tjänster som avser juridisk rådgivning, redovisning eller revision
 • Offentliga organ får inte direkt eller indirekt kontrollera 25 procent eller mer av kapital- eller röstandelarna
 • Verksamhet får inte ha bedrivits i mer än 10 år
 • Får inte vara i ekonomiska svårigheter

Optionen

 • Ska kvalificera som en personaloption
 • Utnyttjande av optionen för förvärv av andel får ske tidigast inom tre år och senast inom tio år
 • Värdet per optionsinnehavare får inte överstiga 3 miljoner kronor
 • Sammanlagt värde av utgivna personaloptionerna får inte överstiga 75 miljoner kronor

Optionsinnehavaren

 • Får inte tillsammans med närstående kontrollera andelar i företaget som motsvarar mer är 5 procent av kapital- eller röstandelarna i företaget  
 • Anställd i företaget under den tre-åriga intjänandeperioden  
 • Arbetstiden ska i genomsnitt uppgå till minst 30 timmar per vecka
 • Ska erhålla ersättning från företaget uppgående till minst 13 inkomstbasbelopp (motsvarande 799 500 kr för 2017)

Deloittes kommentar

Vid val och utformning av ett incitamentsprogram till anställda är det en mängd olika hänsyn som måste tas. Beskattningskonsekvenserna utgör härvid en viktig parameter. 

För de företag som omfattas av de reglerna innebär bestämmelserna en klar skatteförmån genom möjligheten att kunna erbjuda anställda kompensation i form av förvärv av aktier i företaget i framtiden utan att det utlöser förmånsbeskattning. Personaloptioner som incitament är ett kraftfullt och flexibelt verktyg och skattelättnaderna gör att personaloptioner blir ett reellt alternativ även för mindre bolag i behov av erbjuda nyckelpersoner en lösning som är attraktiv vid rekrytering och i att motivera och bibehålla kompetens. Det är emellertid viktigt att, förutom skatteeffekterna, analysera andra faktorer som kan påverka huruvida ett incitamentsprogram ska införas och i sådant fall vilket incitament som tillgodser företagets behov. 

Om du har några frågor om hur din organisation kan komma att påverkas av de nya reglerna om personaloptioner eller i övrigt har frågor avseende incitamentsprogram är du varmt välkommen att kontakta oss!

Våra specialister i Sverige och vårt globala nätverk har mångårig erfarenhet av att utforma och implementera aktiebaserade incitamentsprogram och bonuslösningar för anställda både nationellt och globalt. Vi kan bistå med alla frågor som aktualiseras vid utformningen och implementeringen av incitamenstprogram till anställda såsom bland annat framtagande av nödvändigt beslutsunderlag och juridisk dokumentation, analys av skatterättsliga och redovisningsmässiga aspekter samt värdering av företag och finansiella instrument. 

Hade du nytta av den här informationen?