Artikel

Försäljning av dotterbolagsaktier utgör inte momsfri verksamhetsöverlåtelse

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 14 januari 2014, mål nr 7525-10, slagit fast att överlåtelse av enbart dotterbolagsaktier inte utgör en momsfri verksamhetsöverlåtelse. Mot bakgrund av Högsta förvaltningsdomstolens uttalande kan dock ett motsatt resultat bli aktuellt i de fall aktierna säljs tillsammans med andra tillgångar.

För att avdragsrätt för ingående moms ska föreligga krävs som utgångspunkt att den ingående momsen har ett direkt och omedelbart samband med en momspliktig omsättning av varor eller tjänster. Saknas en sådan koppling kan avdragsrätt ändå medges om det kan anses föreligga ett samband mellan den ingående momsen på kostnaden och den momspliktiga verksamheten som helhet. Kostnaden utgör i så fall en så kallad allmän omkostnad. I praxis har kostnader i samband med en verksamhetsöverlåtelse bedömts utgöra sådana allmänna omkostnader.

Bakgrunden i målet var att ett bolag har gjort avdrag för ingående förvärvsmoms på kostnader för utländska konsulter som biträtt vid försäljning av ett finskt dotterbolag. Skatteverket nekade avdrag med hänvisning till att kostnaderna var direkt kopplade till en försäljning av aktier, vilken är undantagen moms. Bolaget överklagade Skatteverkets beslut och hävdade att kostnaderna utgjorde avdragsgilla allmänna omkostnader i verksamheten, alternativt att avdragsrätt förelåg då försäljningen av aktier utgjorde en verksamhetsöverlåtelse. Länsrätten biföll bolagets talan på den första grunden medan kammarrätten ansåg att en verksamhetsöverlåtelse var för handen och att avdragsrätt därför förelåg såsom för en allmän omkostnad. Skatteverket överklagade kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen och yrkade att avdrag skulle vägras.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade mot bakgrund av praxis från EU-domstolen, C-651/11, X BV, att en överlåtelse av aktier, oberoende av storleken på aktieinnehavet, endast kan likställas med en verksamhetsöverlåtelse om aktierna ingår i en enhet av tillgångar vilka medger utövandet av självständig ekonomisk verksamhet för förvärvaren. Eftersom bolaget enbart hade sålt aktier rörde det sig enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte om verksamhetsöverlåtelse i aktuellt fall och avdrag kunde därför inte medges på den grunden.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade därefter att kostnader som har samband med en försäljning av dotterbolagsaktier, enligt ett annat mål från EU-domstolen, C-29/08, AB SKF, kan vara avdragsgilla såsom allmänna omkostnader. Eftersom bolaget i Högsta förvaltningsdomstolen invänt att de aktuella tjänsterna utgjorde momsfria aktieförmedlingstjänster och att någon förvärvsmoms rätteligen inte borde ha redovisats, valde domstolen att inte pröva frågan. Högsta förvaltningsdomstolen menade istället att frågorna om skatteplikt och kostnadernas karaktär lämpligen borde prövas gemensamt varför målet återförvisades till Skatteverket för handläggning i dessa delar.

Deloittes kommentar

Trots att målet inte blev prövat i sin helhet finns det ett par viktiga slutsatser att ta med sig från avgörandet. Först och främst är det nu klart att enbart avyttring av aktier inte kan klassificeras som en verksamhetsöverlåtelse. Denna slutsats var, mot bakgrund av EU-domstolens avgörande i det ovan refererade X BV-målet, inte helt oväntad. Domen öppnar dock samtidigt för att avyttring av aktier kan utgöra en verksamhetsöverlåtelse under förutsättning bland annat att aktierna överlåts tillsammans med andra tillgångar som sammantaget bildar en ekonomisk enhet som självständigt kan drivas vidare.

Därutöver förtydligas att kostnader i samband med försäljning av dotterbolag kan utgöra allmänna omkostnader, vilka berättigar till avdrag till den del det säljande bolaget i övrigt bedriver momspliktig verksamhet. Avgörandet lämnar dock inga besked om vilka kostnader och under vilka omständigheter kostnaderna skulle kunna anses utgöra avdragsgilla allmänna omkostnader.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande medför att stor försiktighet fortsatt bör iakttas vad gäller moms på kostnader som har samband med omstruktureringar. Mot bakgrund av domen kan det vara än viktigare att se över hur dessa kostnader har hanterats historiskt och hur de bör hanteras vid framtida avyttringar.

Hade du nytta av den här informationen?