Artikel

Försäljning av tidning och medföljande CD-skiva ska ses som två separata tillhandahållanden

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar förhandsbesked

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom (målnummer 7710-11) den 18 juni 2012 ändrat ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden och förklarat att en tidning med medföljande CD-skiva i det aktuella fallet inte ska ses som ett sammansatt tillhandahållande utan två separata tillhandahållanden.

Frågan aktualiseras med anledning av att tidningar i de allra flesta fall beskattas med den reducerade momssatsen 6 procent, medan CD-skivor beskattas med 25 procent.

Bolaget som saluförde tidningen med tillhörande CD-skiva anförde att tidningen och CD-skivan utgör ett sammansatt tillhandahållande i vilket CD-skivan är underordnad tidningen. CD-skivan bifogas, enligt Bolaget, i syfte att marknadsföra tidningen och för att nå ut till en bredare kundkrets.  

HFD anför att det finns en koppling mellan tidningen och CD-skivan (tidningen och skivan hade ett gemensamt tema) samt att de endast säljs tillsammans som ett paket. Detta till trots anser HFD att det är fullt möjligt att tillgodogöra sig tidningen utan att lyssna på CD-skivan och omvänt. Med anledning av detta och med hänvisning till den praxis som utarbetats av EU-domstolen anser HFD att de två delarna inte kan anses ha ett så nära samband att det skulle vara konstlat att skilja dem från varandra. De två delarna antas också ha ett självständigt värde för kunden varför ingen av delarna kan anses underordnad den andra. HFD bedömer således att Bolaget ska anses omsätta två separata varor.

Kommentar

Domen från HFD är i linje med Skatteverkets synsätt på hur dessa tillhandahållanden ska beskattas. I en skrivelse från Skatteverket daterad den 14 juni 2002 anges att en uppdelning normalt bör ske vid försäljning av tidningar vars förpackning även innehåller en vara. En vara anses underordnad tidningen endast i fall då varan medföljer som en marknadsföringsåtgärd och inte medför att priset på det aktuella numret av tidningen höjs samt att kostnaden för varan inte överstiger 10 procent av den totala kostnaden för det aktuella numret av tidningen och den medföljande varan eller 10 kronor.

Hade du nytta av den här informationen?