Nyheter

Förslag om ny skatt på finansiell verksamhet

Momsnytt 

I november 2016 har ett förslag presenterats om en skatt på finansiell verksamhet som kommer belasta både företag som tillhandahåller momsfria bank-, finans- och försäkringstjänster och i vissa fall köpare av sådana tjänster.

Publicerad: 2017-01-20

I korthet innebär förslaget att företag som tillhandahåller eller i vissa fall förvärvar tjänster som är undantagna från moms enligt 3 kap. 9 och 10 §§ i mervärdeskattelagen (ML) och som är skyldiga att betala arbetsgivaravgifter är skyldiga att betala en så kallad finansskatt. Finansskatten kommer att beräknas på ett beskattningsunderlag som baseras på de sammanräknade lönekostnaderna under beskattningsåret för företaget. Finansskatten är 15 procent av beskattningsunderlaget. Beskattningsunderlaget kan justeras om den skattskyldige visar att endast en del av lönekostnaden är hänförlig till de momsfria bank-, finans- och försäkringstjänsterna.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Den kommer tillämpas första gången på lönekostnader som avser ersättning som utges efter den 31 december 2017. Finansskatten ska redovisas inom ramen för inkomstskatteförfarandet och inkluderas i preliminärskattesystemet.

Vilka är skyldiga att betala finansskatten?

Två kriterier ska vara uppfyllda för att ett företag ska bli skyldigt att betala finansskatt. Det första kriteriet är att företaget tillhandahåller tjänster som är undantagna från moms enligt 3 kap. 9 eller 10 §§ ML (momskriteriet). Om tjänsterna inte beskattas av annan anledning, exempelvis för att de är omsatta utomlands, är momskriteriet inte uppfyllt.
 
Det andra kriteriet som ska vara uppfyllt är att företaget har anställda och därmed är skyldigt att betala arbetsgivaravgifter (lönekriteriet). Lönekriteriet är uppfyllt för alla som har anställda i Sverige för vilka företaget är skyldigt att betala arbetsgivaravgifter. Det innebär således att även ett utländskt bolags svenska filial kan omfattas om filialen har anställda.
 
Förslagets nuvarande utformning innebär att finansskatten inte bara kommer att belasta traditionella bank-, finans- eller försäkringsbolag utan även andra företag så snart de tillhandahåller de aktuella momsfria tjänsterna och har anställda. 

På vad beräknas finansskatten?

Beskattningsunderlaget utgörs av beskattningsårets sammanräknade lönekostnad. Om den skattskyldige kan visa att endast en del av lönekostnaden är hänförlig till de aktuella tjänsterna får beskattningsunderlaget istället bestämmas genom en uppdelning av lönekostnaden efter skälig grund.

Utredningen anger att uppdelning enligt skälig grund ska ha samma innebörd som i momssystemet, vilket innebär att det är den fördelningsgrund som ger det mest rättvisande eller exakta resultatet som ska användas. Utredningen menar att det i allmänhet är en omsättningsbaserad fördelningsnyckel som ger ett sådant resultat men utesluter inte att uppdelningen kan baseras på en annan beräkningsgrund som till exempel använd arbetstid eller arbetskraft.

Några specialfrågor

Inköp av bank-, finans- och försäkringstjänster från utlandet
Av utredningen framgår att även inköp av bank-, finans- och försäkringstjänster från leverantörer utanför Sverige kan bli föremål för finansskatt. Även en köpare av momsfria bank- finans- och försäkringstjänster kan alltså tvingas betala finansskatt trots att denne inte själv säljer några sådana tjänster. Som exempel kan nämnas ett företag som betalar försäkringspremier till ett utländskt försäkringsbolag eller har lån från en utländsk bank.

Särskilt om momsgrupper
Momsgrupper särregleras i den nya lagen då momsgruppen i sig själv inte är skyldig att betala arbetsgivaravgifter. Om en gruppmedlem är avgiftsskyldig och momsgruppen tillhandahåller aktuella tjänster blir dock momsgruppen skyldig att betala finansskatt. Det är grupphuvudmannen i momsgruppen som för medlemmarnas räkning föreslås bli skyldig att redovisa och betala finansskatten. 

Avslutande kommentar

Om utredningens förslag blir verklighet kommer finansskatten att drabba i synnerhet bank-, finans- och försäkringsbranschen hårt. Den kommer dock även att träffa även andra företag utanför dessa branscher. Det är därför av vikt att redan nu få en god förståelse för hur finansskatten kommer påverka just ditt företag. Vi finns naturligtvis tillgängliga för frågor och diskussioner.

Hade du nytta av den här informationen?