Artikel

Förslag om sänkning av ersättning till kommuner och landsting för så kallad dold moms

Publicerat 2015-11-05

Regeringen beslutade i mars 2014 att uppdra åt en särskild utredare att se över den ersättning som kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund får för så kallad dold moms. Enligt gällande bestämmelser utgår ersättningen vid upphandling av eller bidragsgivning till verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg, utbildning och vid hyra av lokaler för vissa boendeformer.

Utredningen har nu, den 2 november 2015, överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Sammanfattningsvis föreslår utredningen en sänkning av nuvarande schablonersättningar. De nya schablonnivåerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Här finner ni utredningens slutbetänkande: Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt, SOU 2015:93 (pdf 3 MB)

Bakgrund

Kommuner och landsting som bedriver momsfri sjukvård, tandvård, social omsorg eller utbildning i egen regi har rätt till ersättning för den moms som inte kan dras av eller återbetalas enligt de allmänna momsreglerna. Vid upphandling av dessa tjänster från en privat utförare har kommunen även rätt till ersättning för s.k. dold moms. Med dold moms avses den extra momskostnad som belastar priset på tjänsterna mot bakgrund av att en privat utförare saknar rätt till avdrag för moms på kostnader i den momsfria verksamheten. Syftet med ersättningen är att det momsmässigt ska vara konkurrensneutralt att bedriva verksamheten i egen regi och att upphandla tjänsterna från privata utförare.

Ersättningen uppgår idag som huvudregel till 6 procent av upphandlingskostnaden. Om det framgår att en viss andel avser lokalkostnad kan ersättning ges med 18 procent för denna del och med 5 procent för resterande del.

Den utredning som regeringen tillsatte fick i uppdrag att undersöka momskostnadens andel av den totala kostnaden inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning. Utredningen skulle även analysera för- och nackdelar med en ersättning som baseras på de privata utförarnas faktiska momskostnader respektive schablonersättning som baseras antingen på kommunernas och landstingens momskostnader för verksamhet i egen regi eller på de privata utförarnas momskostnader.

Utredningens förslag

Utredningen gör bedömningen att ersättning till kommuner för dold moms även fortsättningsvis bör ske med en schablonersättning. Schablonersättningens nivåer bör enligt utredningen grundas på beräkningar av kommunerna och landstingens andel ingående moms inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning och inte på beräkningar med avseende på de privata utförarnas andel ingående moms. De ersättningsnivåer som föreslås uppgår till 5 procent vid upphandling eller bidragsgivning inom sjukvård, tandvård, social omsorg eller utbildning. Om det framgår att en viss andel avser lokalkostnad kan ersättning ges med 16 procent för denna del och med 3 procent för resterande del.

Hade du nytta av den här informationen?