Artikel

Regeringen har nu beslutat att inhämta Lagrådets yttrande gällande förslag till nya 3:12 regler

Tax Alert

Publicerad 2017-06-09

Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag (Lagrådsremiss)

Regeringen presenterade ett utkast till lagrådsremiss gällande 3:12 regler den 22 mars 2017. Utkastet skickades på remiss och Regeringen har nu beslutat att skicka det vidare till lagrådet, utan att ta hänsyn till remissvaren. Du kan ta del av förslagen i en tidigare Tax Alert, Regeringen reviderar tidigare förslag till nya 3:12-regler.
 
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 
Lagrådet har nu, fram till att höstbudgeten ska presenteras, tid att uttala sig om förslaget. Regeringen kommer sannolikt att presentera ett slutligt lagförslag den 20 september 2017, i samband med presentation av höstbudgeten.

Deloittes kommentar

Det viktiga är att regeringen föreslår inga nya ändringar i förhållande till utkastet till lagrådsremiss.
 
Regeringen föreslår att förenklingsregeln lämnas oförändrad på 2,75 inkomstbasbelopp, att lönekravet ligger kvar på samma nivåer som idag, men att löneunderlagsregeln individualiseras. Dock föreslår de fortfarande en höjning av skatten till 25% inom gränsbeloppet samt att de föreslår att skattesatsen över takbeloppet, vilket föreslås höjas till 120 inkomstbasbelopp, ligger kvar på 30%. I förslaget finns fortfarande en särbehandling av delägare som äger under 4% av kapitalet.
 
Regeringens argument till sina förändringar, i förhållande till utredningen, är att utredningens förslag till större del drabbade de mindre företagen. Delägare i företag med större lönebaserat utrymme är förlorare mot idag. Då ska man komma ihåg att lagstiftaren tidigare ansett att de större företagen egentligen inte skulle omfattas av 3:12-regelverket.

Hade du nytta av den här informationen?