Nyheter

Förslag till skattereduktion för investeringar på remiss

Tax Alert

Publicerad: 2020-12-15

Den 8 december 2020 remitterade Finansdepartementet ett förslag om att införa en tillfällig skattereduktion med 3,9 procent av anskaffningsvärdet för investeringar i inventarier. Förslaget innebär att skattskyldiga som under 2021 förvärvar inventarier i sin näringsverksamhet har möjlighet att göra en avräkning mot sin beräknade skatt. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Bakgrund

Med anledning av pandemin har investeringstakten hos företagen minskat. För att motverka detta har ett förslag om tillfällig skattereduktion presenterats, vilket också aviserats i budgetpropositionen för 2021. Syftet med förslaget är att ge incitament till företagen att öka investeringstakten och tidigarelägga planerade investeringar i inventarier. Detta förväntas påskynda återhämtningen av ekonomin.

Förslaget i korthet 

Det remitterade förslaget innehåller en tillfällig skattereduktion med 3,9 procent av anskaffningsvärdet på inventarier som förvärvas från 1 januari t.o.m. 31 december 2021. Skattereduktionen ska enligt förslaget göras det första beskattningsåret som avslutas den 31 december 2022 eller senare.  Om underlaget för skattereduktion helt eller delvis inte kan utnyttjas det första beskattningsåret, får skattereduktionen skjutas upp till efterföljande beskattningsår. Den som begär skattereduktion ska i inkomstdeklarationen lämna uppgifter om underlaget för reduktionen. Skattereduktionen får räknas av mot statlig och kommunal inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift samt statlig fastighetsskatt och tas upp sist i avräkningsordningen. 

Vem omfattas av förslaget? 

Förslaget omfattar fysiska och juridiska personer som redovisar inkomst av näringsverksamhet. Detta omfattar bland annat aktiebolag, enskild näringsverksamhet, ekonomiska föreningar och handelsbolag. För handelsbolag tillfaller rätten till skattereduktion delägarna. Även begränsat skattskyldiga juridiska och fysiska personer kommer ha rätt till skattereduktionen om de bedriver näringsverksamhet från ett fast driftställe i Sverige. 

Underlaget för skattereduktionen

I underlaget för skattereduktionen ska utgifterna för att anskaffa materiella inventarier ingå. Definitionen av materiella inventarier är densamma som återfinns i 18 kap. Inkomstskattelagen med vissa undantag. Det är inventarier som förvärvats genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt som ska ingå i underlaget för skattereduktionen. Därmed omfattas inte sale-and-lease-back transaktioner av inventarier. Anskaffningstidpunkten föreligger när tillgången levererats vilket följer av rättspraxis.

De inventarier som omfattas av förslaget är ”maskiner och andra materiella inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten och som enbart får skrivas av genom årliga värdeminskningsavdrag”. Vidare omfattas även byggnads- och markinventarier av förslaget. För att ha rätt till skattereduktionen måste tillgången fortfarande tillhöra näringsverksamheten vid utgången av det första beskattningsåret som skattereduktionen kan begäras. 

Inventarier som har anskaffats från någon inom samma intressegemenskap och som hos denne har använts för stadigvarande bruk får inte räknas in i underlaget för skattereduktionen. Det kan även tilläggas att det finns särskilda bestämmelser som gäller vid kvalificerade fusioner och fissioner, partiella fissioner och verksamhetsavyttringar. 

Deloittes kommentar

  • Skattereduktionen leder till en direkt minskning av skattekostnaden om 3,9 procent av anskaffningsvärdet. Detta att jämföra till exempel med en ändrad avskrivningstakt som endast resulterar i att skattekostnaden senareläggs. Skattereduktionen är därmed ett kraftfullt verktyg för att stimulera investeringar och ett incitament för företag att tidigarelägga investeringar i inventarier under 2021, till exempel för att påskynda sin digitaliseringsprocess.
  • Som framgår ovan finns en stark koppling till reglerna om värdeminskningsavdrag för inventarier i 18 kap. Inkomstskattelagen – både vad gäller de inventarier som kvalificerar för skattereduktionen och när dessa ska anses vara anskaffade.
  • Företag som planerar stora investeringar bör se över möjligheterna att genomföra dessa under 2021 för att ta del av skattereduktionen. 

Kontakta oss

Andreas Persson 
Partner, Business Tax 
apersson@deloitte.se 
+46 76 827 73 26 

Anna Persson 
Director, Business Tax 
annpersson@deloitte.se 
+46 70 080 31 32 

Lisa Dahl 
Associate, Business Tax 
lidahl@deloitte.se 
+46 70 080 33 52 

Alexander Palm 
Associate, Business Tax 
alpalm@deloitte.se 
+46 70 080 25 17 

Hade du nytta av den här informationen?