Artikel

Förslaget om ändrade regler för investeringssparkonto nu hos lagrådet

Den 20 september överlämnande regeringen en remiss till lagrådet gällande föreslagna förändringar av beskattningen av finansiella instrument som förvaras på investeringssparkonton. Lagrådsremissen innehåller ett förslag om att beskattningen ska se likadan ut för såväl tillgångar som förpliktelser på ett investeringssparkonto, genom att förpliktelser för innehavaren ska undantas från konventionell beskattning. Syftet med förslaget är att förhindra skatteplanering.

Den 1 januari 2012 trädde nya regler i kraft, vilka innebär en möjlighet för fysiska personer och dödsbon att på ett enkelt sätt spara i finansiella instrument genom att placera dem på ett investeringssparkonto. Begreppet finansiella instrument omfattar såväl tillgångar som förpliktelser.

Tillgångarna på ett investeringsparskonto schablonbeskattas. Det innebär med andra ord att vinster respektive avkastning som genereras från tillgångarna inte ska tas upp separat och förluster respektive utgifter som avser samma tillgångar inte ska dras av. Schablonbeskattningen avseende investeringssparkonton omfattar i dagsläget inte förpliktelser som i stället omfattas av de konventionella skattereglerna för inkomst av kapital. Således gör de nuvarande reglerna det möjligt att investera i förpliktelser som genererar förluster i kombination med investeringar i motsvarande tillgångar så att vinster beskattas schablonmässigt medan förluster får dras av enligt vanliga regler.

Regeringen anser att dessa regler kan resultera i skatteplanering som inte är acceptabel och har därför föreslagit förändringar som innebär att kapitalvinst och avkastning från finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto och som är förpliktelser för innehavaren inte ska tas upp medan kapitalförluster hänförliga till sådana finansiella instrument inte ska dras av.

Enligt remissen som lämnats till lagrådet ska lagändringarna träda i kraft den 1 januari 2013. De nya bestämmelserna ska enligt förslaget tillämpas på förpliktelser som förtecknas på investeringssparkonto efter den 14 juni 2012 och som vid utgången av den dagen inte förvarades på ett investeringssparkonto. För tillgångar och förpliktelser som har förtecknats på ett investeringssparkonto före den 15 juni 2012 föreslås att de nuvarande reglerna tillämpas.

För mer utförlig information om förslaget, se vår tidigare artikel avseende den föreslagna stopplagstiftningen.

Deloitte kommer fortsätta hålla ärendet under bevakning.

Hade du nytta av den här informationen?