Artikel

Förvaltning av särskilda investeringsfonder

Ställningstagandet publicerades den 21 april 2017 och ersätter tidigare ställningstagande från 2007. Bland annat förtydligas vad som gäller avseende förvaltning/drift av de tillgångar som fonden investerat i.

Publicerat 2017-04-28

Omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet undantas från moms. Momslagen definierar värdepappershandel bland annat som förvaltning av värdepappersfonder (enligt lagen om värdepappersfonder) och specialfonder (enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder).

Enligt Skatteverkets bedömning är undantaget oberoende av vem det är som tillhandahåller tjänsterna. Även tjänster som en fondförvaltare köper in kan således undantas. De tjänster som kan undantas är dels förmögenhetsförvaltningen, dels administrativa tjänster som är specifika och väsentliga för förvaltningen av fonden.

Avseende de administrativa tjänster som kan omfattas av undantaget hänvisar Skatteverket till bilaga II i fondföretagsdirektivet och de exempel som anges däri. Andra exempel på administrativa tjänster som i praxis ansetts undantagna är hantering av funktionerna för regelefterlevnad, riskhantering och internrevision av fondförvaltningen. Enligt Skatteverkets mening måste tillhandahållaren ha ett helhetsansvar för funktionen varför exempelvis enstaka rådgivning om regelefterlevnad inte omfattas av undantaget.

Administrativa tjänster som inte är specifika och väsentliga för fondförvaltningen, som exempelvis externrevision, omfattas inte av undantaget. Inte heller bör tillhandahållande av IT-system som utgångspunkt omfattas av undantaget. Bedömningen kan dock bli en annan om leverantören har ett helhetsansvar som också omfattar driften av systemet och registreringsåtgärder i systemet. Inte heller ett förvaringsinstituts tjänster anses utgöra sådan förvaltning som undantas moms. Hanteringar av betalning och utbetalningar som förvaringsinstitut genomför kan dock undantas på andra grunder.
Avslutningsvis uttalar Skatteverket att driften av de tillgångar som fonden investerat, exempelvis den faktiska förvaltningen av fastigheter som en fond investerat i, inte kan undantas från moms.

Deloittes kommentar

Det är alltid välkommet att Skatteverket presenterar sin syn på komplexa frågeställningar. Sannolikt är orsaken till att Skatteverket publicerar ett nytt ställningstagande avseende begreppet förvaltning av investeringsfonder de domar från EU-domstolen som berört denna frågeställning, främst C-464/12 ATP samt C-595/13 Fiscale Eenheid X. Ställningstagandet verkar dock vara i linje med hur Skatteverket tidigare bedömt undantaget. Nytt, om än inte särskilt förvånande, är dock förtydligandet att förvaltning/drift av de tillgångar som fonden investerar i inte undantas från moms. Se ställningstagandet i sin helhet >.  

Hade du nytta av den här informationen?