Artikel

Fråga om ett försäkringsbolag eller dess kunder förvärvat tjänst från utlandet

Förvaltningsrätten har i en dom4 ansett att det är försäkringsbolaget som enligt avtal med utländska lokala samarbetspartners förvärvar tjänster och inte försäkringstagarna. De aktuella förvärven anses som skaderegleringstjänster och ska därmed momsbeskattas av försäkringsbolaget i Sverige.

Ett svenskt försäkringsbolag (bolaget) har ingått ett ramavtal med en utländsk samarbetspartner, Euro-Center, som ska assistera försäkringstagarna i de fall bolagets försäkringsvillkor berättigar detta. Tjänsterna består bland annat av att identifiera den skadelidande, kontrollera försäkringens giltighet samt fatta beslut om avhjälpande av skada med mera. För detta betalar bolaget en ”case fee” för varje enskilt skadeärende som initierats av försäkringstagarna samt en årlig ”family fee” för tillgång till samarbetspartners. Bolaget anser att det är försäkringstagarna som förvärvar tjänsterna och som också debiteras nämnda avgifter av Euro-Center. Att kostnaden täcks av försäkringen gör inte att den civilrättsliga rollen som köpare övergår från försäkringstagaren till bolaget. Bolaget menar således att omsättningsland för momsen ska bedömas utifrån försäkringstagarens status.

Förvaltningsrätten inleder med att konstatera att det i målet är ostridigt att aktuella tjänster inte omfattas av undantaget för försäkringstjänster i 3 kap. 10 § Mervärdesskattelagen (1994:200) (ML). Vidare anser rätten att det i målet inte framkommit annat än att det är bolaget som ingår avtal med Euro-Center om tillhandahållande av aktuella tjänster och inte försäkringstagarna. Det är således bolaget som är köpare av tjänsterna. Då målet avser redovisningsperioder under 2007-2009 prövas frågan om i vilket land moms ska redovisas enligt lydelsen i 5 kap ML före den 1 januari 2010. Domstolen konstaterar att det huvudsakliga syftet med tjänsten synes vara att bistå bolaget med hantering av skadeärenden såsom kontroll av försäkringsvillkor och beslut om ersättning med mera. Detta är normalt förekommande moment i en skaderegleringsverksamhet. Det är således inte fråga om en ren administrativ tjänst utan en skaderegleringstjänst som ska beskattas i det land där köparen är etablerad. Mot bakgrund av detta konstaterar förvaltningsrätten att bolaget är skyldigt att redovisa moms på inköpet av tjänster från Euro-Center.

Fotnot

4
Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm från den 3 april 2012, mål nr 23515-11, 23522-11 och 23523-11

Hade du nytta av den här informationen?