Artikel

Frankrike ändrar regler då EU-domstolen fastslagit att den franska socialavgiftslagstiftningen strider mot EU-rätten

Tax News - Private Clients

Publicerat 2015-11-05

Franska skattebetalare som varit skyldiga att betala fransk inkomstskatt på franska kapitalinkomster har även varit tvungna att betala sociala avgifter med 15,5%, oavsett om de tillhört Frankrikes socialförsäkringssystem eller inte. Kapitalinkomster omfattar exempelvis ränteinkomster, utdelningar, hyresinkomster och fastighetsförsäljningar.

Den 26 februari 2015 fastställde EU-domstolen att kapitalinkomster med sin källa i Frankrike inte ska omfattas av franska sociala avgifter när den skattskyldige inte omfattas av det franska socialförsäkringssystemet. Högsta förvaltningsdomstolen i Frankrike (”Conseil d´Etat”) erkände i slutet av juli EU-domstolens tidigare beslut om att de franska sociala avgifterna för individer som inte omfattas av fransk socialförsäkring är i strid med EU-rätten.
 
Den franska regeringen har nu meddelat att Frankrike ändrar sin socialavgiftslagstiftning för att bli förenlig med EU-rätten. Regeringen bekräftade också att alla nödvändiga åtgärder har vidtagits för att försäkra att tidigare felaktigt erlagda sociala avgifter kan bli återbetalda.   
 
Även om den franska skattemyndigheten tidigare har informerat skattebetalare att de franska sociala avgifterna ska kvarstå under tiden den franska regeringen överväger sin position i frågan (Beskattningsåret 2014 års slutskattsedlar innehåller därför fortfarande de sociala avgifterna), är det nu klart att alla felaktigt erlagda sociala avgifter kan återbetalas.

Deloittes kommentar

Vi rekommenderar att skattebetalare som felaktigt erlagt franska sociala avgifter fast de inte omfattats av det franska sociala försäkringssystemet ska ansöka om återbetalning av dessa avgifter. Med hänsyn till fransk lagstiftning om preskription är det möjligt att begära återbetalning för inkomståren 2012, 2013 och 2014. Detta är möjligt för samtliga EU-medborgare, medborgare inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och medborgare av Schweiz som felaktigt betalat socialavgifter.      

Hade du nytta av den här informationen?