Artikel

En garantiförpliktelse har av EU-domstolen ansetts som en momsfri försäkringstjänst

Tax News FSI Q3 2015

EU-domstolen har i en dom daterad den 16 juli 2015, C-584/13, ansett att garantiförpliktelser för mekaniska fel på begagnade bilar från en, gentemot säljaren, självständig aktör anses utgöra en försäkringstransaktion.

21 oktober 2015

Målet rörde bolaget MW som tillhandahöll en garanti för reparation av mekaniska fel åt återförsäljare av begagnade bilar. Bilköparna erbjöds, mot betalning, ett garantibevis vilket kunde användas vid en auktoriserad märkesverkstad. Verkstäderna skickade därefter ett kostnadsförslag till MW som sedan godkände reparationen.

MW ansåg att garantiförpliktelserna var att se som en momspliktig tjänst och debiterade således moms, vilket ifrågasattes av skattemyndigheten. MW anförde att det i förevarande fall enbart förelåg ett avtal mellan bolaget och återförsäljarna av bilarna och inte mellan bolaget och köparna av bilarna. Vidare ansåg MW att även om tjänsten ansågs utgöra en försäkringstjänst så skulle denna anses odelbar från försäljningen av bilen och således bedömas på samma sätt momsmässigt.

EU-domstolen ansåg att garantin mot mekaniska fel omfattades av begreppet försäkringstransaktion enligt momsdirektivet. Detta förhållande ansågs gälla oavsett om avtalet slöts direkt med kund eller med återförsäljaren som mellanhand.
Domstolen bemötte även argumentet att garantiförpliktelsen var oupplösligt förbunden med försäljningen av fordonet och således skulle åtnjuta samma momsmässiga behandling vid försäljningen. Visserligen har försäkringar ett nära samband med det föremål de bär risken för men om det per automatik skulle medför att tjänsten blev momspliktig skulle direktivets syfte, dvs. att försäkringstjänster ska undantas från moms, motverkas eftersom ett sådant samband ofta föreligger. Då konsumenterna i det aktuella fallet också hade möjlighet att välja bort eller välja en annan garanti vid köpet ansågs inget odelbart samband föreligga.

Kommentar

Det kan noteras att frågan i det aktuella fallet egentligen rörde huruvida försäkringsgivarens omsättning skulle vara föremål för Insurance Premie Tax (IPT). Dock lyckades bolaget övertyga den lokala domstolen att referera målet till EU-domstolen för att få en momsmässig bedömning av transaktionen som sedan kunde appliceras på IPT-frågan.

I Sverige har vi inte sett att domen fått några effekter ännu. EU-domstolens bedömning verkar vara i linje med det ställningstagande som Skatteverket utfärdade tidigare i år, se artikel i tidigare nyhetsbrev. Ställningstagandet anger dock att garantier ska anses underordnade den vara eller tjänst som garantin avser. Frågan är dock om den garanti som prövades av EU-domstolen är att jämföra med sådana garantier som omnämns i ställningstagandet. Garantin i domen verkar snarare motsvara ”vanliga” försäkringar som omnämns i ställningstagandet, bland annat då köparen hade möjlighet att välja bort garantin.

Hade du nytta av den här informationen?