Artikel

Generaladvokaten anser att en filial inte kan ingå separat från huvudkontoret i en momsgrupp

Den 8 maj lämnade generaladvokaten Wathelet sitt förslag till avgörande i processen i EU-domstolen rörande frågan om tillhandahållande mellan huvudkontor och filial när filialen är medlem i en svensk momsgrupp, Skandia America Corporation, C-7/13. Han anser att en filial inte självständigt kan ingå i en momsgrupp, utan att även det utländska huvudkontoret ska anses ingå i momsgruppen.

Frågorna som ställts till EU-domstolen av Förvaltningsrätten i Stockholm är av stort intresse för branschen och har så varit i ett antal år. För redogörelse avseende bakgrund i målet, de ställda frågorna samt för den muntliga förhandlingen hänvisar vi till tidigare utsända nyhetsbrev. Av förslaget framgår det att generaladvokaten anser att Skatteverkets beslut att inkludera en filial i en momsgrupp har skett i strid med momsdirektivet. Han uttalar att för att en enhet ska kunna ansluta sig till en momsgrupp krävs att den utgör en separat ”person”, vilket inte är fallet med en filial. Slutsatsen av det är att en filial som sådan inte kan ansluta sig till en momsgrupp utan att också huvudkontoret gör det. Generaladvokaten redogör i förslaget för konsekvenserna av Skatteverkets beslut och i samtliga situationer konstateras att momsbeskattning ska ske.

Det kan noteras att förslaget väcker en mängd frågor i förhållande till övrig praxis och regelverk. Vår uppfattning är att förslaget kan tolkas på så sätt att det innebär såväl positiva som negativa effekter för bolag med liknande organisationsstruktur. Det ska också noteras att detta endast är generaladvokatens förslag, varför man bör avvakta EU-domstolens avgörande och resonemang. EU-domstolen kommer sannolikt att meddela dom i målet under hösten 2014.

Publicerad: 2014-05-09

Hade du nytta av den här informationen?