Artikel

Generaladvokaten underkänner Sveriges regler om momsgrupper

Sveriges regler om momsgrupper har sedan 2008 varit ifrågasatta av EU-kommissionen. Kommissionen menar att Sveriges nuvarande begränsningar ifråga om vilka företag som får ingå i en momsgrupp inte är förenliga med EU-rätten. Frågan är nu föremål för prövning i EU-domstolen, mål C-480/10, och den 27 november 2012 presenterade generaladvokaten sitt förslag till avgörande.

En momsgrupp innebär att flera juridiska personer, via en registrering, i momshänseende ses som en enda skattskyldig, varpå tjänster och varor som säljs inom gruppen inte ska beläggas med moms. Enligt svenska regler får enbart företag som är verksamma inom den finansiella sektorn eller ingår i ett inkomstskattemässigt kommissionärsförhållande ingå i en sådan momsgrupp. Någon motsvarande begränsning återfinns dock inte i EU:s mervärdesskattedirektiv.

I det nu publicerade förslaget tilI avgörande anser generaladvokaten att Sveriges nuvarande begränsning ifråga om att endast företag inom den finansiella sektorn får ingå i en momsgrupp inte är förenlig med gällande EU-rätt.

Deloittes kommentar

Momsgrupper är idag vanligt förekommande inom den finansiella sektorn och för det fall EU-domstolen väljer att följa generaladvokatens förslag är frågan hur den svenska lagstiftaren kommer att hantera situationen, det vill säga vilka förändringar som kommer att göras av de svenska reglerna. Deloitte rekommenderar därför berörda verksamheter att analysera sin situation och fundera över hur osäkerheten kring momsgruppernas vara eller icke vara bör hanteras. Denna rekommendation gäller även bolag som bildat momsgrupp med hänvisning till att de ingår i ett inkomstskattemässigt kommissionärsförhållande.

Värt att notera är att generaladvokaten även har presenterat ett förslag till avgörande i ett liknande fall, vilket berör frågan om Irlands regler om momsgrupper är förenliga med EU-rätten. I förhållande till EU-rätten innehåller Irlands regler emellertid inte inskränkningar i rätten att innefattas i en momsgrupp utan snarare det motsatta. Irland tillåter nämligen att icke beskattningsbara personer (exempelvis rena holdingbolag) ingår i momsgrupper. Generaladvokaten anser att varken ordalydelsen, syftet eller sammanhanget tyder på att EU-rättsliga bestämmelser om momsgrupper inte tillåter en sådan tolkning. Enligt generaladvokaten bör därför de irländska reglerna, i motsats till Sveriges regler, anses förenliga med EU-rätten.

Hade du nytta av den här informationen?