Nyheter

Högsta domstolen stoppar dubbelbestraffning

Högsta domstolen beslutade den 11 juni 2013 att det svenska systemet med dubbla sanktioner vid oriktig uppgift i skatteförfarandet strider mot Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga. Det innebär att den som har fått skattetillägg efter att ha lämnat oriktig uppgift i skatteförfarandet inte får åtalas för skattebrott på grund av samma oriktiga uppgift.

Bakgrunden i målet är att en man i tingsrätten dömdes till fängelse för bland annat grovt skattebrott. I hovrätten yrkade mannen att talan skulle avvisas eftersom han ansåg att åtalet stred mot Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga i och med att han tidigare hade påförts skattetillägg för samma oriktiga uppgift. Hovrätten avvisade inte åtalet utan prövade åtalet, men sänkte straffet eftersom det vid straffmätningen togs hänsyn till det tidigare beslutade skattetillägget.

Det som Högsta domstolen (HD) hade att ta ställning var om åtalet skulle avvisas på grund av de tidigare beslutade skattetilläggen. I sitt beslut undanröjde HD den del där hovrätten tidigare prövat åtalet om grovt skattebrott och avvisade målet i den delen. I övrigt avslog HD yrkandena om avvisning.

Rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott finns dels i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll, dels i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. HD anför att med anledning av EU-domstolens dom den 26 februari 2013 i målet C-617/10, Åkerberg Fransson, måste nu slutsatsen dras att rättsläget, åtminstone på vissa punkter, är ett annat än när HD i NJA 2011 s. 444 senast dömde i frågan.

Sammanfattningsvis säger HD i sitt beslut följande.

”Sammanfattningsvis innebär det sagda i huvuddrag följande. Rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (gärning) omfattar systemet med skattetillägg och påföljd för brott mot skattebrottslagen. Rätten omfattar såväl mervärdesskatt som andra skatter och avgifter. Den gäller när skattetillägg och påföljd för skattebrott aktualiseras för en och samma fysiska person, också när en juridisk person är primärt ansvarig för skattetillägget. Det föreligger hinder (lis pendens) mot åtal för skattebrott även om beslutet om skattetillägg inte har vunnit laga kraft.”

Det innebär att HD bland annat uttalar sig om att förbudet föreligger avseende brott enligt skattebrottslagen, men normalt inte avseende bokföringsbrott. Situationen med att bli lagförd två gånger för samma brott (gärning) avser inte enbart moms utan även andra skatter och avgifter. Vidare föreligger hinder mot åtal så fort Skatteverket fattat beslut om skattetillägg.

Domstolen uttalar sig också om den situationen när ett skattillägg har tagits ut av en juridisk person. Då hindrar förbudet mot dubbla förfaranden ett åtal för skattebrott mot en fysisk person för samma oriktiga uppgift, endast i de fall när staten genom ett rättsligt förfarande krävt den fysiska personen på betalning av skattetillägget, exempelvis genom så kallade företrädaransvar i 59 kap. 12-21 §§ skatteförandelagen.

Kontakta oss

Ulrika Bengtsson
Senior Manager, Tax
ubengtsson@deloitte.se
+46 75 246 22 65

Deloittes kommentar

Vi kan nu konstatera att HD tagit ställning till en fråga som länge varit omdiskuterad. Ett påfört skattetillägg innebär hinder mot åtal. Domstolen har också i sitt avgörande uttalat sig om flera följdfrågor som uppkommer med anledning av att domstolen nu underkänner det svenska systemet med dubbel lagföring.

Med anledning av beslutet uppkommer dock ytterligare frågor. Bland annat vad som kommer att hända med de mål som redan ligger i domstol och hur Skatteverket kommer att göra med att fatta beslut och eventuellt anmäla brott. Bara två dagar efter HD:s beslut, den 13 juni 2013, kom Skatteverket Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten med ett gemensamt pressmeddelande om att de har påbörjat en diskussion. De konstaterade samtidigt att beslutet endast rör en mindre del åtalsanmälningar. Skatteverket kommer under en övergångsperiod att fortsätta påföra skattetillägg, men det innebär att verket avseende samma ärenden inte kan göras någon brottsanmälan. De ärenden där allvarlig ekonomisk brottslighet kan misstänkas kommer Skatteverket dock att anmäla brott istället för att påföra skattetillägg.

Efter att pressmeddelandet publicerades den 14 juni 2013 kom instruktioner för åklagarna i pågående och avslutade ärenden. Dessa finns att läsa på Åklagarmyndighetens hemsida.

Vidare är det naturligtvis så att många som tidigare fått ett skattetillägg samt blivit fällda för skattebrott kommer att komma in med skadeståndskrav och resningsansökningar framöver. Enligt ovan nämnda pressmeddelande fick vi också information om att HD kommit med en begäran till Åklagarmyndigheten i ett resningsärende som avser en fråga om dubbel lagföring. Detta är mycket positivt då det kan innebära att vi inom kort får klarhet i själva resningsfrågan vid situationer med dubbel lagföring.

HD:s beslut leder till att det svenska systemet med både skattetillägg och ansvar för skattebrott inte längre fungerar. Svensk lagstiftning måste därför ändras och anpassas till det nya rättsläget. Den utredning som arbetar med frågan kommer att komma med sitt betänkande i september i år. Vi är många som dock tycker att lagstiftaren redan tidigare borde ha agerat. HD:s beslut ger dock god ledning i de olika frågor som har diskuterats de senaste åren.

Hade du nytta av den här informationen?