Hot topics in global tax

Artikel

HFD medger direktavdrag för reparation och underhåll vid fönsterbyte

HFD 2019 ref. 20

Publicerad: 2019-10-15

Utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad men som följer den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden får dras av i sin helhet som reparation och underhåll.

Den 4 juni 2019 meddelade Högsta förvaltningsdomstolens (”HFD”) dom (mål nr 2482-2485-18) gällande tolkningen av bestämmelsen om direktavdrag för reparation och underhåll av byggnad.

Investeringar i en byggnad ska som utgångspunkt aktiveras och därmed bli föremål för årliga värdeminskningsavdrag. Skattemässigt direktavdrag medges dock för utgifter för reparation och underhåll, det vill säga sådana åtgärder som återställer eller bibehåller en byggnad i ursprungligt skick. För det fall investeringen istället medfört en förbättring i förhållande till ursprungligt skick, så kallad standardförbättring, begränsas möjligheten till direktavdrag. Även mindre ändringsarbeten på en byggnad enligt det så kallade utvidgade reparationsbegreppet, ska behandlas som reparation och underhåll under förutsättning att åtgärderna är normala i den skattskyldiges näringsverksamhet och inte innebär en väsentlig förändring av byggnaden.

I aktuellt mål hade ett kommunalt bostadsbolag genomfört ett upprustningsprojekt av sina hyresfastigheter. Projektet inkluderade bland annat utbyte av tvåglasfönster med träram från 1930-talet respektive 1950- och 1960-talen till moderna treglasfönster med aluminiumbeklädd träram.  

Bolaget yrkade skattemässigt direktavdrag för kostnaderna för fönsterbytet, men Skatteverket ansåg att del av kostnaderna för fönsterbytet avsåg standardförbättring som inte berättigade till direktavdrag. Bolaget överklagade Skatteverkets beslut med motiveringen att aktuella åtgärder inneburit att fönster av normal standard när byggnaderna uppfördes ersatts med sådana fönster som är av normal standard idag. Såväl förvaltningsrätt som kammarrätt gick dock på Skatteverkets linje, varefter bolaget sökte och beviljades prövningstillstånd hos HFD.

HFD menade att det ligger i sakens natur att arbeten på en byggnad normalt görs med sådan teknik och sådant material som är lättillgängligt och vanligt förekommande på marknaden. För att det ska vara fråga om en standardförbättring måste det därför framgå att det rör sig om en mer markant förändring som kan anses förhöja byggnadens värde utöver vad som följer av en ordinär underhålls– och reparationsåtgärd. HFD fann att förutsättningar för direktavdrag såsom för reparation och underhåll förelåg för hela kostnaden, eftersom den förbättring av byggnaderna som fönsterbytet inneburit, till exempel högre energieffektivitet och lägre underhållskostnader, var en följd av den allmänna tekniska utvecklingen. 


Kommentar

I aktuellt mål var det fråga om utbyte av mer än 50 år gamla fönster till fönster av dagens kvalitet och standard. Att välja modern teknik och material som är lättillgängligt idag, vilket kan skilja sig från den teknik och material som användes när byggnaden ursprungligen uppfördes, innebär inte att det är fråga om en sådan standardförbättring som begränsar rätten till direktavdrag, förutsatt att förbättringen är att betrakta som en följd av den allmänna tekniska utvecklingen. Domen ger således stöd för att en viss förbättring kan accepteras, och att den allmänna tekniska utvecklingen och rådande byggnormer har en inverkan på bedömningen av om det är fråga om en standardförbättring eller inte. Även om domen är ett välkommet tydliggörande kring vart skiljelinjen går avseende reparation- och underhållsåtgärder, kvarstår fortfarande gränsdragningsproblematiken till följd av att dylika investeringar i byggnader alltid kräver en analys av varje enskild åtgärd. HFD:s principiella uttalande att det för nekat direktavdrag såsom för standardförbättring måste framgå att det rör sig om en mer markant förändring som kan anses förhöja byggnadens värde utöver vad som följer av en ordinär underhålls– och reparationsåtgärd, kan dock tjäna som vägledning framöver.

Enligt Skatteverkets kommentar till domen från den 23 september 2019 (dnr. 202 363500-19/111), ska begreppen ”markant förändring” och ”som kan anses förhöja byggnadens värde utöver vad som följer av en ordinär åtgärd” ställas i relation till den utförda åtgärden och vad som följer av ordinär åtgärd på den aktuella byggnadsdelen. Enligt Skatteverket innebär detta att rätten till direktavdrag såsom för reparation och underhåll begränsas när t.ex. en elpanna byts ut till en dyrare mark- eller bergvärmepump eller när ett standardbadkar av äldre modell byts ut till ett dyrare bubbelbadkar.  
 

Kontakta oss

Vid frågor kring möjligheten till skattemässigt direktavdrag för investeringar i fastigheter, vänligen kontakta någon av oss.

Sara Lindell, salindell@deloitte.se, +46 70 080 43 76

Tomas Gunnå, togunna@deloitte.se, +46 70 080 23 13

Hade du nytta av den här informationen?