Artikel

Hemställan om att upphäva slussningsregeln

Skatteverket hemställer att regeringen ska upphäva den så kallade slussningsregeln. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Slussningsregeln som återfinns i 8 kap. 4 § första stycket 5 och andra stycket mervärdesskattelagen (ML) ger under vissa förutsättningar skattskyldiga företag avdragsrätt för ingående moms, som ett annat koncernföretag betalat, men inte kunnat dra av på grund av att det inte är skattskyldigt eller återbetalningsberättigat. Regeln kan användas vid till exempel uthyrning av fastigheter och tillhandahållande av finansiella tjänster till ett skattskyldigt koncernföretag. Den ingående moms som belöper på kostnaderna för tillhandahållandet kan då dras av i det koncernföretag som slutligen nyttjar varorna eller tjänsterna.

Skatteverket har i en promemoria daterad den 12 maj 2014 förslagit att slussningsbestämmelsen ska upphöra att gälla. Bakgrunden till den föreslagna ändringen är bland annat en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2013 ref. 25) där slussningsregeln, i likhet med tidigare konstateranden från lagstiftarens sida, ansågs oförenlig med rådets direktiv 2006/112/EG (EU:s momsdirektiv). Enligt domstolen strider bestämmelsen mot principen om etableringsfrihet inom EU då det av lagtexten framgår att regeln endast är tillämplig för svenska moderföretag och helägda svenska dotterbolag.

I EU:s momsdirektiv finns ingen bestämmelse som direkt motsvarar den svenska slussningsregeln. Skatteverket konstaterar att slussningsregeln syftar till att undvika kumulativa effekter vid tillhandahållande av skattefria tjänster inom en koncern. Den lösning som direktivet tillhandahåller för att undvika kumulativa effekter vid koncerninterna förvärv är reglerna om gruppregistrering, så kallade momsgrupper. Regeringen har i den ekonomiska vårpropositionen för 2014 aviserat att de svenska momsgruppsreglerna ska slopas från och med den 1 januari 2015. Skatteverket anser att upphävandet av momsgruppsreglerna samt upphävandet av slussningsregeln bör samordnas tidsmässigt.

Kommentar

Det återstår att se om regeringen väljer att behandla Skatteverkets hemställan. Eftersom slussningsregeln är en svensk bestämmelse som saknar stöd i EU:s momsdirektiv är risken dock stor att ändringen genomförs och att slussningsregeln upphävs. Ett upphävande av slussningsregeln skulle innebära att koncernföretag som idag använder regeln får en minskad avdragsrätt. Sådana företag bör analysera eventuella möjligheter att undvika kumulativa effekter i verksamheten.

Publicerad: 2014-06-24

Hade du nytta av den här informationen?