Artikel

Högsta förvaltningsdomstolen om förmedling av betalningstjänster

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett överklagat förhandsbesked konstaterat att ett bolags utländska dotterbolag tillhandahållit momsfri förmedling av betalningstjänster när dessa medverkat till att avtal om tillhandahållande av betalningstjänster tecknats mellan bolaget och utländska handlare.

Publicerat 2015-04-09

Bolaget tillhandahöll ett kortbetalningssystem som möjliggjorde för handlare att ta emot betalning från sina kunder via konto- eller kreditkort. Bolagets utländska dotterbolag sökte upp utländska handlare, analyserade deras behov av tjänsten samt assisterade vid tecknande av ett avtal med bolaget. Enligt avtalet mellan bolaget och dotterbolagen erhöll dessa ersättning från bolaget baserat på hur många avtal som tecknades.

De frågor som var aktuella i målet var dels huruvida bolagets tillhandahållande var undantaget moms, dels huruvida dotterbolagens tillhandahållande till bolaget var undantaget moms.

Skatterättsnämnden konstaterar inledningsvis att bolagets tillhandahållande var undantaget moms. När det gällde dotterbolagens tillhandahållande menade Skatterättsnämnden att dotterbolagen visserligen tillhandahöll förmedlingstjänster men att förmedlingstjänsten inte avsåg betalningstjänster, utan avtal om kommande tillhandahållande av betalningstjänster. Det faktum att avtalet och kortbetalningssystemet är en förutsättning för ett tillhandahållande av betalningstjänster i det senare ledet påverkade inte Skatterättsnämndens bedömning.

HFD uttalar relativt kortfattat att det framgår att dotterbolagen gör det som är nödvändigt för att parterna ska sluta avtal, utan att själva ha ett intresse vad gäller avtalets innehåll och att det således är fråga om en förmedlingsverksamhet. Vidare instämmer HFD i Skatterättsnämndens bedömning att bolagets tillhandahållande utgör en för moms undantagen tjänst. Eftersom dotterbolagens förmedlingsverksamhet avser bolagets betalningstjänst och denna är undantagen moms, är även förmedlingen undantagen från moms. 

Hade du nytta av den här informationen?