Artikel

HFD om försäkringsförmedling via länk på hemsida

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom daterad den 28 maj 2015 ansett att ett samarbete mellan en bank och ett försäkringsbolag utgör momsfri försäkringsförmedling.

Momsnytt 2015-06-12

Bakgrunden i målet var att en bank ingått i ett samarbete med ett försäkringsbolag. Under samarbetet skulle banken erbjuda sina kunder att teckna speciellt framtagna och förmånliga försäkringar hos försäkringsbolaget. Banken marknadsförde och informerade om försäkringarna via direkta kundkontakter, på bankens hemsida och i internetbanken. Bankens anställda fick också utbildning i de speciella försäkringsvillkor som gällde för bankens kunder. Slutligen medverkade banken vid försäkringsbolagets produktutveckling. Försäkringarna förmedlades dels via personlig kontakt vid möte eller per telefon (situation A), dels genom att kunden ringde ett särskilt nummer som fanns angivet på bankens hemsida (situation B). Kunden kunde även, via en länk på bankens hemsida eller internetbank, fylla i ett formulär på försäkringsbolaget hemsida och därigenom antingen teckna en försäkring själv eller bli uppringd av försäkringsbolaget (situation C). Om kunden i situation C var inloggad på internetbanken skickades vissa personuppgifter via banken till försäkringsbolaget.  

Skatterättsnämnden ansåg att en förmedlingssituation endast förelåg i de situationer då banken vidarebefordrade uppgifter om kunden till försäkringsbolaget, dvs. situation A och situation C då kunden var inloggad i internetbanken. 

HFD var av en annan uppfattning. HFD menade att banken även i övriga situationer medverkat till att kunderna fick kontakt med försäkringsbolaget. Bankens insats ansågs motsvara de krav på försäkringsförmedling som EU-domstolen ställt upp i tidigare praxis, se bland annat C-124/07 Beheer, C-472/03 Arthur Andersen. Det ska noteras att Skatteverket delade HFD:s bedömning och medgav bifall till bankens talan.

Deloittes kommentar

Gränsdragningsproblematik mellan momsfri försäkringsförmedling och momspliktig marknadsföring är vanligt förekommande. Aktuell dom från HFD kan möjligen ge stöd för en vidare tillämpning av undantaget. HFD:s dom får dock antas vila på antagandet att bankens agerande bedömdes som en helhet. Det faktum att undantaget ansågs vara tillämpligt oberoende av vilken kanal som kunden till slut använde för att sammanföras med försäkringsbolaget bör därför främst vara en följd av bankens i övrigt omfattande förmedlingsinsatser under samarbetsavtalet. Med anledning av det bör domen, enligt vår mening, tolkas med viss försiktighet.    

 

Hade du nytta av den här informationen?