Artikel

HFD meddelar prövningstillstånd för bestämmandet av marknadsvärdet på koncerninterna tjänster

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelar prövningstillstånd gällande frågan om bevisbörda och beviskrav vid bestämmandet av marknadsvärdet på koncerninterna tjänster.

Utgångspunkten i momslagen är att det underlag på vilket momsen ska beräknas (beskattningsunderlaget) utgörs av ersättningen för tjänsten. I vissa fall ska dock marknadsvärdet användas som beskattningsunderlag. Så är exempelvis fallet när ersättningen är lägre än marknadsvärdet, köparen inte har full avdragsrätt för ingående moms, säljare och köparen är förbundna med varandra, och säljaren inte kan göra sannolikt att (den lägre) ersättningen är marknadsmässig. Med marknadsvärde förstås enligt momslagen hela det belopp som köparen av en tjänst skulle få betala till en oberoende säljare inom landet för en sådan tjänst. Om ingen jämförbar omsättning kan fastställas utgörs marknadsvärdet för tjänster av ett belopp som inte understiger säljarens kostnad för att utföra tjänsten.

I det mål som nu har beviljats prövningstillstånd har Skatteverket ansett att den ersättning som ett bolag har fakturerat sitt dotterbolag för fastighetsförvaltningstjänster har understigit marknadsvärdet. Eftersom dotterbolagen hade en begränsad avdragsrätt ansåg Skatteverket att säljarens beskattningsunderlag skulle omvärderas till marknadsvärdet. I målet uppgick den fakturerade ersättningen till ca 1,6 miljoner kronor medan kostnaderna enligt Skatteverkets beräkning uppgick till ca 5,6 miljoner kronor. Skatteverket ansåg att då bolaget inte visat att det kan fastställas ett marknadsvärde för tjänsterna som understiger kostnaderna för att utföra tjänsterna ska kostnadsbeloppet anses utgöra marknadsvärdet och således även beskattningsunderlaget.    

Vid prövning i kammarrätten  konstaterar domstolen att för att ett annat underlag än ersättning ska läggas till grund för beskattning krävs bland annat att ersättningen är lägre än marknadsvärdet. Vidare uttalar kammarrätten att det är Skatteverket som i första hand har bevisbördan för att så är fallet. Enligt kammarrätten har Skatteverket inte gjort sannolikt att den ersättning som bolaget erhållit varit lägre än marknadsvärdet. Således förelåg ingen grund för att bestämma beskattningsunderlaget till något annat än ersättningen.

Domen har överklagats och prövningstillstånd har medgivits.

Kammarrättens dom får tolkas som att det i ett första skede ska prövas om ersättningen understiger marknadsvärdet.

Kommentar

Kammarrättens dom får tolkas som att det i ett första skede ska prövas om ersättningen understiger marknadsvärdet. Först om det kan konstateras att så är fallet kan säljarens kostnader under vissa förutsättningar användas som grund för beräkning av moms. Bolaget hade i förevarande fall visat att den ersättning man tog ut av sina dotterbolag var jämförbar med förhållandena i en annan fastighetskoncern. Skatteverket presenterade ingen egen utredning som visade att ersättningen inte var marknadsmässig. Att som Skatteverket gjort endast konstatera att säljarens kostnader överstiger det belopp som fakturerats är således inte tillräckligt för en omvärdering av beskattningsunderlaget.

Frågor om bevisbörda och beviskrav är alltid intressanta. Att HFD väljer att pröva dessa frågor med de aktuella omständigheterna är givetvis välkommet då en dom från HFD förhoppningsvis kommer att tydliggöra rättsläget och underlätta tillämpningen av dessa regler.      

Hade du nytta av den här informationen?