Artikel

HFD meddelar prövningstillstånd avseende ränta på återbetald kupongskatt

Tax News FSI februari 2016

HFD ska pröva fråga om ränta på återbetalning av kupongskatt.

Publicerat 2016-02-09

Den 16 oktober 2015 meddelade HFD (Högsta Förvaltningsdomstolen) prövningstillstånd i ett mål om ränta på återbetald kupongskatt. HFD anger att frågan i målet är - för det fall ränta ska utgå när kupongskatt ska återbetalas till följd av att skatten har tagits ut i strid med EU-rätten enligt vilka grunder räntan ska beräknas.

Det aktuella målet rör en fond som tidigare fått drygt 100 miljoner kronor i återbetald kupongskatt. Skatteverket och förvaltningsrätten beslutade att inte medge ränta på den återbetalda kupongskatten. Kammarrätten, som ändrade förvaltningsrättens dom, fann att EU-rätten medför att intäktsränta ska utgå på den återbetalda kupongskatten samt att ränta ska beräknas från och med dagen efter det datum då ansökan om återbetalning av skatten gjordes till den dag då den återbetalas. Räntan ska enligt kammarrätten beräknas enligt reglerna i skatteförfarandelagen respektive skattebetalningslagen utifrån vad som följer av övergångsbestämmelserna.

Fonden har överklagat kammarrättens dom och yrkar att räntan ska beräknas redan från och med dagen då den aktuella skatten betalades in till Skatteverket och inte bara från tidpunkten för ansökan om återbetalning. HFD:s formulering av beslutet om prövningstillstånd tyder dock på att inte bara denna fråga kan komma att prövas utan även frågan om det över huvud taget ska utgå ränta på återbetald kupongskatt.

Hade du nytta av den här informationen?