Nyheter

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd för fråga om förvaltning av kommanditbolag

Publicerad: 2016-03-08

Den fråga som föranlett att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelat prövningstillstånd är om förvaltningsåtgärder som en delägare i ett kommanditbolag utför, mot i bolagsavtalet reglerad ersättning, kan utgöra momspliktig omsättning enligt momslagen.

Bolaget, som är komplementär i ett kommanditbolag, har gentemot Skatteverket hävdat att det förvaltningsarvode som Bolaget får för sin förvaltning enligt kommanditbolagsavtalet inte ska vara föremål för moms. Skatteverket har å sin sida hävdat att de arvoden som Bolaget har debiterat ska vara föremål för moms, eftersom de utgör en omsättning enligt unionsrätten. Frågan om en momspliktig omsättning har ägt rum ska avgöras utifrån EU-rätten och inte med utgångspunkt i svensk civilrätt, menar Skatteverket.

Både förvaltningsrätten och kammarrätten har gått på Bolagets linje och ansett att Bolagets tillhandahållanden enligt bolagsavtalet inte kan anses utgöra en omsättning enligt momslagen. 

Deloittes kommentar

Vi välkomnar att HFD meddelat prövningstillstånd eftersom frågan är intressant. Dels är den bolagsstruktur som nu prövas relativt vanligt förekommande, dels är det alltid intressant med en prövning av hur svenska civilrättsliga regler står sig mot EU-rätten. Värt att nämna är att Skatteverket yrkade att kammarrätten skulle inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen, ett yrkande som kammarrätten avslog. Även om det inte framgår av HFD:s beslut om prövningstillstånd ligger det nära tillhands att anta att Skatteverket framställt ett liknanden yrkande till HFD. Om HFD kommer att inhämta ett förhandsbesked från EU-domstolen återstår dock att se.

Hade du nytta av den här informationen?