Artikel

HFD meddelar prövningstillstånd i mål om frivillig skattskyldighet för vård- och omsorgsboende

Momsnytt november 2015

Frågan som ska prövas av Högsta förvaltningsdomstolen är om frivillig skattskyldighet för moms avseende uthyrning av ett vård- och omsorgsboende till en kommun kan omfatta gemensamma utrymmen som disponeras av såväl boende som personal.

Publicerat 2015-11-12

Målet i kammarrätten

Kammarrätten i Jönköping har i en dom meddelad den 12 januari 2015 tagit ställning till frågan om frivillig skattskyldighet under uppförande av byggnad. Byggnaden skulle hyras ut till en kommun, som i sin tur skulle använda byggnaden till att öppna ett gruppboende för personer med behov av särskild service.

Uthyrning av fastighet till kommun är momspliktig även om uthyrningen sker för en verksamhet som undantas från moms, exempelvis vårdverksamhet. Uthyrningen omfattas dock inte av momsplikt om uthyrningen avser stadigvarande bostad.

I enlighet med Högsta förvaltningsdomstolens praxis anses bostadslägenheterna i vårdboenden utgöra stadigvarande bostad. I det aktuella målet ansökte fastighetsägaren dock endast om frivillig skattskyldighet för de gemensamma utrymmena i gruppboendet. De gemensamma ytorna bestod av matplats med kök, allrum, TV-rum och del av entréytor. Kammarrätten ansåg att dessa utrymmen inte var inrättade för stadigvarande boende och att förutsättningarna för att medge bolaget frivillig skattskyldighet enligt ansökan därmed var uppfyllda.
Skatteverket har överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen som nu har meddelat prövningstillstånd.

Deloittes kommentar

Frågan om frivillig skattskyldighet vid uthyrning av fastighet för vård- och omsorgsboenden har tidigare prövats av domstol, som ansett att de gemensamma ytorna inte är en sådan storleks- och lägesmässigt klart avskiljbar yta för vilken frivillig skattskyldighet kan medges. Det har medfört att fastighetsägaren endast kunnat bli frivilligt skattskyldig för vårdytor och personalutrymmen medan boenderummen och de gemensamma ytorna inte berättigat till frivillig skattskyldighet. Om Högsta förvaltningsdomstolen väljer att gå på kammarrättens linje kommer det innebära att fastighetsägare i en större utsträckning kan bli frivilligt skattskyldiga för uthyrningen av vård- och omsorgsboende till kommuner och därmed få större möjlighet till avdrag för ingående moms.

Hade du nytta av den här informationen?