Nyheter

Högsta förvaltningsdomstolen anser att avdragsförbudet avseende stadigvarande bostad inte är tillämpligt vid förvärv av flyttbara moduler som hyrs ut för bostadsändamål.

TAX ALERT

Published: 2021-12-01

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 29 november 2021 slagit fast att ett bolag har rätt till avdrag för moms vid förvärv av flyttbara moduler som utgör lös egendom, och som hyrts ut för bostadsändamål. Avdragsförbudet avseende stadigvarande bostad har därmed inte ansetts tillämpligt.

Sökandebolaget förvärvade sammanlagt tolv flyttbara moduler som under en period hyrdes ut till Migrationsverket för att användas som boende åt asylsökande. Varje modul var utrustad med toalett och kök och var kopplade till vatten och el på markplan. Modulerna kunde lätt monteras ner och flyttas och det var i målet ostridigt att modulerna ska anses utgöra lös egendom och inte fastighet. Bolagets uthyrning av modulerna var därmed momspliktig.

Skatteverket beslutade att inte medge avdrag för ingående moms hänförlig till inköp av modulerna. Som skäl angavs att avdragsförbudet avseende stadigvarande bostad är tillämpligt även för anskaffningar som används i en momspliktig verksamhet och omfattar även lös egendom om egendomen är inrättad för boende och används som bostad.

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut men både förvaltningsrätten och kammarrätten gick på Skatteverkets linje och ansåg att avdragsförbudet avseende stadigvarande bostad var tillämpligt och att bolaget därmed inte hade rätt till avdrag för ingående moms hänförlig till inköp av modulerna.

Kammarrättens dom överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som konstaterade att det av praxis följer att vid bedömning av om det är fråga om stadigvarande bostad ska både utformningen av byggnaden och den faktiska användningen tillmätas betydelse. Om både utformningen och användningen liknar vad som gäller för bostäder i det allmänna bostadsbeståndet talar detta starkt för att det är fråga om stadigvarande bostad.

Mot bakgrund av att nu aktuella modulerna var avsedda för tillfälliga uppställningar under begränsad tid och enkelt och snabbt kan flyttas ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att de inte kan likställas med bostäder i det allmänna bostadsbeståndet. En sådan konstruktion kan enligt domstolen inte heller anses vara avsedd för ett permanent boende. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg därmed att bolagets förvärv inte avsåg sådan stadigvarande bostad som utesluter avdragsrätt. Domstolen biföll bolagets överklagande och medgav bolaget avdrag för ingående moms som hänförde sig till förvärvet av modulerna.

Deloittes kommentar

Förvaltningsrättens och kammarrättens domar i aktuellt mål har indikerat en utvidgning av tillämpningsområdet för avdragsförbudet avseende stadigvarande bostad. Det kan här noteras att reglerna om frivillig skattskyldighet ändrades med verkan från den 1 januari 2014 så att det inte längre går att bli frivilligt skattskyldig för sådan uthyrning av fastighet som utgör stadigvarande bostad. Ändringen motiverades med att det är olämpligt att det kan uppkomma situationer där en fastighetsägare som är frivilligt skattskyldig och ska lägga moms på hyran helt saknar avdrag för ingående moms på kostnader för uthyrningen. Det skulle därför vara djupt otillfredsställande om ett bolag som i stället hyr ut lös egendom, och som därför är skyldigt att ta ut moms på hyran, inte skulle kunna få avdrag för ingående moms. Det är därför välkommet att Högsta förvaltningsdomstolen nu klargör att avdragsförbudet avseende stadigvarande bostad inte kan tillämpas på sådan lös egendom som visserligen används för boende, men som inte är jämförbar med bostäder i det allmänna bostadsbeståndet.

Hade du nytta av den här informationen?