Nyheter

Högsta förvaltningsdomstolen avgör två mål om stadigvarande vistelse 

Tax Alert

Publicerad: 2018-06-04

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har genom två parallella domar (härefter I och II) avkunnade den 30 maj 2018 bringat viss klarhet i vad som ger en stadigvarande vistelse i Sverige för den som är utflyttad och begränsat skattskyldig i Sverige. HFD anser att sommarvistelse om tre månader i Sverige i kombination med kortare besök i Sverige om sammanlagt cirka 30 dagar per år (totalt cirka 120 dagar) inte ger en stadigvarande vistelse i Sverige.

Den som är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig i Sverige. Motsatsvis är den som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige begränsat skattskyldig. Stadigvarande vistelse är inte definierat i lagtext. Av förarbeten och praxis följer dock att den som vistas i Sverige under en sammanhängande period om sex månader eller mer får en stadigvarande vistelse här. Det krävs att dygnsvilan under denna period spenderas i Sverige, men kortare avbrott utanför Sverige bortser man ifrån.

Reglerna om stadigvarande vistelse är i viss mån svårtillämpade. Det finns ett antal relevanta rättsfall men för utflyttade svenskar har praxis varit tämligen begränsad. Tills nu.

Mål I

Målet avser ett överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN). Sökanden, en man, planerar en flytt till Portugal och kommer efter utflytten ha ett återkommande mönster där han årligen vistas i Sverige sammanhängande under fem månader, den 1 maj till den 30 september. Han kommer dessutom besöka Sverige tre veckor under jul samt göra två ytterligare besök om fyra dagar vardera. Hans sammanlagda vistelse i Sverige förväntas uppgå till 182 dagar och resterande 183 dagar ska spenderas i Portugal. 

HFD anser att de fem månader som avses spenderas i Sverige årligen efter utflytten är av sådan omfattning och sker med sådan regelbundenhet att de ger en stadigvarande vistelse här. De tillkommande vistelserna blir därför utan betydelse i sammanhanget.  

Mål II

Målet avser ett överklagat förhandsbesked från SRN. Sökanden, två makar, planerar en flytt till Portugal och kommer efter utflytten att ha ett återkommande mönster där de årligen vistas i Sverige sammanhängande under tre månader, 1 juni till 31 augusti. Makarna kommer dessutom att göra korta och oregelbundna besök till Sverige om cirka 30 dagar per år. Makarnas sammanlagda årliga vistelse i Sverige beräknas uppgå till cirka 120 dagar.

HFD anser inte att tre månaders sammanhängande vistelse i Sverige, årligen och under samma period, ger en stadigvarande vistelse. HFD anser inte heller att makarna får stadigvarande vistelse med beaktande av de tillkommande 30 dagarna.

Deloittes kommentar

Förhandsbeskeden som HFD fastställt är bindande för de som sökt och nu fått lagakraftvunna beslut. Förutsättningarna i domarna är dessutom relativt generella vilket innebär att de i praktiken får en allmän tillämpning. 

Som slutsats kan sägas att fem månaders vistelse i Sverige under en årligen återkommande period ger en stadigvarande vistelse. Detta trots att varje enskilt besök i Sverige understiger sex månader och trots att varje vistelse föregås och efterföljs av ett längre avbrott utanför Sverige. Tre månaders besök i Sverige under en årligen återkommande period ger inte en stadigvarande vistelse och inte heller i kombination med tillkommande korta och oregelbundna vistelser i Sverige om 30 dagar. 

HFD:s mål ger svar på många frågor kring stadigvarande vistelse och skänker klarhet åt tiotusentals svenskar som flyttat utomlands och inte längre har en väsentlig anknytning till Sverige. Många som flyttar utomlands avser att vistas i Sverige under sommarmånaderna men vill också kunna besöka släkt och vänner under övriga året. Domarna ger god vägledning för den som vill kunna göra detta utan att få en stadigvarande vistelse till Sverige. 

Hade du nytta av den här informationen?