Artikel

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom i tre factoringmål

Som vi informerat om tidigare har tre mål som rör vissa frågor kring factoring fått prövningstillstånd och vi har väntat på att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ska meddela dom. Målen, som avser ett fall av förvärv av fordringar utan regress och två fall av fakturaköp med regress, är nu avgjorda. Utgången i målen känns relativt väntad och går i linje med de domar som meddelats av EU-domstolen.

Förvärv av fordringar utan regress

I detta mål hade ett svenskt bolag förvärvat fordringar utan regress från utländska företag. Fordringarna förvärvades mot en ersättning om cirka nio procent av det nominella värdet. Bolaget drev sedan för egen räkning in fordringarna med hjälp av ett utländskt indrivningsföretag. Den fråga som HFD hade att ta ställning till var om de indrivningstjänster som bolaget förvärvade var föremål för förvärvsbeskattning i Sverige samt om bolaget då hade rätt att dra av den ingående momsen på de förvärvade tjänsterna. Efter kammarrättens förvånande domslut, att bolaget skulle förvärvsbeskattas för aktuella tjänster samt ha rätt att dra av den ingåend e momsen, konstaterar HFD istället att ett bolag som enbart förvärvar fordringar utan regress för att på egen hand driva in dessa inte bedriver någon ekonomisk verksamhet ur ett momsperspektiv. Det innebär att bolaget inte ska förvärvsbeskatta sig utan aktuella indrivningstjänster beskattas i det EU-land tillhandahållaren är etablerad. För att avdragsrätt för ingående moms ska föreligga krävs att bolaget bedriver en momspliktig verksamhet. I aktuellt mål konstaterar HFD att bolaget över huvud taget inte tillhandahåller några tjänster mot ersättning, varför avdragsrätt inte föreligger.

Deloittes kommentar

HFD:s dom är väntad och går i linje med tidigare praxis från EU-domstolen (C-93/10, GFKL Financial Services). Att förvärva osäkra fordringar utan regressrätt till fordringarnas verkliga värde innebär inte att den som förvärvar fordringarna tillhandahåller en tjänst till den som säljer fordringarna. Istället drivs de förvärvade osäkra fordringarna in i eget namn och konstituerar därmed ingen ekonomisk verksamhet i sig. Många företag bedriver förutom indrivning av förvärvade fordringar även annan verksamhet som är momspliktig. I de fall man bedriver en blandad verksamhet som består av både momspliktiga tjänster samt en icke-ekonomisk verksamh e t (indrivning av förvärvade fordringar för egen räkning) bör en begränsning av avdragsrätten för ingående moms göras för så väl direkta som indirekta kostnader. 

Förvärv av fordringar med regressrätt

I de andra två målen har bolag förvärvat fordringar med regressrätt, vilket innebär att kreditrisken inte övertas utan förblir hos den som säljer fordringarna. I ena fallet tog det förvärvade bolaget ut en factoringavgift om sex procent medan det i andra fallet förvärvades fordringarna till 96 procent av det nominella värdet. Det HFD hade att pröva var om de aktuella bolagen tillhandahöll några tjänster åt de företag som överlät fordringarna med regressrätt. HFD hänvisar till EU-domstolens mål MKG (C-305/01, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring) och konstaterar att det av EU-domen framgår att den typ av tjänster som aktuella bolag tillhandahåller e j omfattas av undantaget från moms, utan är momspliktiga. HFD uttalar vidare att begreppet inkassotjänster som anges i momslagen (3 kap. 9 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200)) får anses ha samma innebörd som i momsdirektivet (artikel 135.1 d mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG) och att detta innefattar de tjänster som bolagen tillhandahåller. Denna tolkning hindras inte av att det i samma lagrum i momslagen även anges att administrativa tjänster avseende factoring undantas från det momsbefriade området. Syftet med den bestämmelsen är enligt HFD endast att klargöra att administrativa tjänster i samband med factoring är momsplik ti ga men däremot inte för de belånade eller omsatt fordringarna värde.

Då de tjänster bolagen tillhandahåller är momspliktiga har frågan om hur beskattningsunderlaget ska beräknas prövats. Kammarrätten ansåg att beskattningsunderlaget, det vill säga det belopp som momsen om 25 procent ska beräknas på, ska utgöras av hela ersättningen. HFD ändrar kammarrättens dom och bifaller bolagens yrkanden om att momsen ska anses ingå i den ersättning bolagen har erhållit. Bolagen ska således bara redovisa utgående moms med ett belopp som beräknas till 20 procent av erhållen ersättning.

Deloittes kommentar

Av aktuella domar kan konstateras att HFD, vid förvärv av fordringar med regressrätt, inte gör någon skillnad på om en särskild factoringavgift avtalas eller om förvärvet sker till ett lägre pris än det nominella värdet. I båda fallen anses momspliktiga inkassotjänster tillhandahållas. Vidare tydliggör HFD att de språkliga skillnaderna mellan momslagen och momsdirektivet saknar betydelse och innebörden i aktuellt lagrum överensstämmer med momsdirektivet.

Hade du nytta av den här informationen?