Artikel

HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn utgör stadigvarande bostad

Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Publicerad 2014-11-21

Skatterättsnämnden har bedömt frågan om lokaler som ett bolag hyr ut till kommun till någon del ska anses avse stadigvarande bostad och om uthyrningen därmed undantas från moms. Bolagets uthyrning till kommunen avsåg fastighet som ska nyttjas som boende för ensamkommande flyktingbarn i ett så kallade HVB-hem (hem för vård eller boende).

Bolagets inställning var att ingen del av byggnaden är att anse som stadigvarande bostad då det bedrivs social omsorg i byggnaden och uthyrningen till kommunen därmed kan omfattas av frivillig skattskyldighet till moms. Skatteverkets uppfattning var att boenderummen och även viss andel av de gemensamma ytorna ska anses som stadigvarande bostad med följd att uthyrningen ska undantas från moms.

Majoriteten i Skatterättsnämnden gjorde bedömningen att bolagets uthyrning till kommunen, till den del den avser boenderum för ensamkommande flyktingbarn, utgör sådan uthyrning av stadigvarande bostad som undantas från moms. Majoritetens bedömning baserades på tidigare praxis samt det faktum att ungdomarna, under vistelsetiden i HVB-hemmet, inte har tillgång till något annat hem eller boende i Sverige och att boenderummen således kommer att användas på ett likartat sätt som bostäder i det allmänna bostadsbeståndet. Den omständigheten att det finns inslag av omsorg i den aktuella verksamheten medför enligt majoriteten inte att rummen förlorar sin karaktär av stadigvarande bostad för den boende.

Två ledamöter var skiljaktiga och anförde att HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn ska anses utgöra social omsorg i sin helhet och inte stadigvarande bostad. Uthyrningen av fastigheten ska därmed i sin helhet anses utgöra skattepliktig omsättning. De skiljaktiga ledamöterna ansåg även att majoritetens beslut innebär en otillåten utvidgning av tillämpningsområdet för avdragsförbudet för stadigvarande bostad.

Deloittes kommentar

En förutsättning för att en fastighetsägare ska kunna bli frivilligt skattskyldig för moms vid uthyrning av lokaler och därmed även kunna göra momsavdrag i verksamheten är att lokalerna inte kan anses utgöra så kallat "stadigvarande boende". Skatterättsnämnden har tidigare ansett att rum i vårdboende avsedda för personer med omfattande vårdbehov samt tidsbegränsade boenden där vistelsetiden varierat utgör stadigvarande bostad. Aktuellt förhandsbesked innebär en begränsning av fastighetsägarens rätt till avdrag för moms på kostnader i verksamheten även vid uthyrning av lokaler för HVB-hem. Bolaget har överklagat förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen som nu kommer att pröva frågan om uthyrning av lokaler för användning som HVB-hem till ensamkommande flyktingbarn kan anses utgöra uthyrning av stadigvarande bostad.

Hade du nytta av den här informationen?