Artikel

Kammarrätten har åter prövat frågan om självriskförsäkringar i samband med biluthyrning

Ett biluthyrningsföretag erbjuder sina kunder, som ett tillägg till den obligatoriska ansvarsförsäkring som ingår i hyran, att teckna olika tilläggsförsäkringar som reducerar eller helt eliminerar kostnader som kan uppkomma vid skador eller stölder i samband med att man hyr en bil, så kallade självriskförsäkringar. Den fråga som uppkommit är om tjänsten ska anses ingå den momspliktiga uthyrningstjänsten eller om den ska ses som en separat försäkringstjänst som är undantagen moms.

I likhet med en tidigare domar1 har nu även Kammarrätten i Göteborg2 ansett att självriskförsäkringar, som mot separat ersättning erbjuds kunder i samband med att de tecknar hyresavtal, är att betrakta som underordnad biluthyrningstjänsten.  Kammarrätten menar att försäkringstjänsten endast efterfrågas som ett komplement till biluthyrningen och att det således är fråga om en underordnad tjänst som förbättrar huvudtjänsten. Vidare anser man att det inte innebär någon bristande konkurrensneutralitet eftersom aktuellt företag och deras konkurrenter endast agerar på biluthyrningsmarkanden och inte på marknaden för försäkringar.

Deloittes kommentar

Kammarrättens dom går i linje med tidigare domar avseende självriskförsäkringar som tillhandahålls i samband med en uthyrningstjänst. Noteras bör att Högsta förvaltningsdomstolen inte medgav PT i tidigare mål varför dessa domar vunnit laga kraft. Det bör även noteras att kammarrätten synes anse att aktuella självriskförsäkringarna är en försäkringstjänst vilket bör innebära att när någon annan part än den som hyr ut bilen tillhandahåller försäkringen så är det fråga om en från moms undantagen försäkringstjänst.  

1 Kammarrätten i Stockholm mål nr 2980-2985-09. Prövningstillstånd meddelades inte varför domarna vunnit laga kraft. Kammarrätten i Stockholm mål nr 3903-3908-09 samt Kammarrätten i Jönköping mål nr 3766-3770-09
2 Kammarrätten i Göteborg mål nr 6706-6709-10

Hade du nytta av den här informationen?