Artikel

Kammarrätten instämmer gällande om försäkringsbolag eller dess kunder förvärvat tjänst från utlandet

Kammarrätten har i en dom[1] i likhet med förvaltningsrätten[2] kommit fram till att det är försäkringsbolaget som enligt avtal med utländska lokala samarbetspartners förvärvar tjänster och inte försäkringstagarna. Tjänsterna är inte undantagna från moms och anses omsatta i Sverige. Frågorna anses dock så komplicerade att skattetillägget halveras.

Ett svenskt försäkringsbolag (Bolaget) har ingått ett ramavtal med en utländsk samarbetspartner, Euro-Center, som ska assistera försäkringstagarna i de fall Bolagets försäkringsvillkor berättigar detta. Tjänsterna består bland annat av att identifiera den skadelidande, kontrollera försäkringens giltighet samt fatta beslut om avhjälpande av skada. För detta betalar Bolaget en ”Case Fee” för varje enskilt skadeärende som initierats av försäkringstagarna samt en årlig ”Family Fee” för tillgång till samarbetspartners.

Bolaget anser att det är försäkringstagarna som förvärvar tjänsterna från Euro-Center och som också debiteras nämnda avgifter. Att kostnaden täcks av försäkringen gör inte att den civilrättsliga rollen som köpare övergår från försäkringstagaren till bolaget. Bolaget menar således att omsättningsland för momsen ska bedömas utifrån försäkringstagarens status. Vidare menar Bolaget att inslaget av skadereglering i de tjänster som Euro-Center utför är begränsat och att tjänsterna är mer av administrativ karaktär.

Kammarrätten konstaterar, likt förvaltningsrätten, att det är Bolaget som är köpare av tjänsterna från Euro-Center. Kammarrätten menar att de avgifter som Bolaget erlägger till Euro-Center i själva verket är Bolagets kostnader för att på plats kunna tillhandahålla service till sina försäkringstagare, en service som utredningen i målet visat är ett mycket viktigt inslag i Bolagets försäkring. Vidare anser kammarrätten att tjänsterna som Euro-Center tillhandahåller innehåller ett stort inslag av skadereglering och rådgivning och ska således beskattas i det land där köparen är etablerad. Notera att målet avser redovisningsperioder under 2007-2009. Enligt då gällande lagstiftning förelåg en skillnad i omsättningsland mellan administrativa tjänster och skadereglerings-/rådgivningstjänster. Kammarrätten anser dock att skattetillägget ska halveras på grund av att frågeställningens komplexitet.

[1] Dom från Kammarrätten i Stockholm den 12 april 2013, mål nr. 3800-3802-12.
[2] Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm från den 3 april 2012, mål nr 23515-11, 23522-11 och 23523-11.

Hade du nytta av den här informationen?