Artikel

Kammarrätten tillämpar direkt effekt vid återbetalning av ingående moms

Ett svenskt bolag tillhandahöll finansiella tjänster till ett bolag i Storbritannien varvid Skatteverket nekat återbetalning av ingående moms med hänvisning till att omsättningen inte är momspliktig i Storbritannien. Kammarrätten finner att aktuell regel i momslagen är snävare än momsdirektivets och bifaller återbetalning av ingående moms genom att ge momsdirektivets artikel direkt effekt.

Publicerad 2014-11-12

Ett svenskt bolag tillhandahöll finansiella tjänster till Storbritannien och omsättningen av tjänsterna är i enlighet med reglerna i Storbritannien momsfria, till skillnad från om omsättningen har gjorts i Sverige, där en sådan omsättning är momspliktig. Det svenska bolaget bedrev både momspliktig och momsfri verksamhet (så kallad blandad verksamhet) och ansökte om återbetalning av ingående moms hänförlig till bolagets momspliktiga verksamhet.

Enligt svenska regler medges återbetalning av ingående moms hänförlig till omsättningar i andra EU-länder förutsatt att omsättningen skulle ha varit momspliktig alternativt medför rätt till återbetalning i både säljar-och köparlandet. Skatteverket nekade därför bolaget återbetalning med hänvisning till att omsättningen inte var momspliktig eller medförde återbetalningsrätt i Storbritannien. Förvaltningsrätten biföll Skatteverkets talan.

Kammarrätten konstaterar att momslagen har mer långtgående krav än momsdirektivet och att det i enlighet med momsdirektivet är möjligt att få avdrag eller återbetalning av ingående moms förutsatt att avdrags- eller återbetalningsrätt föreligger om tjänsten har omsatts inom landet. Något krav på att motsvarande ska gälla i det land köparen är etablerad finns inte enligt momsdirektivet. Kammarrätten anför vidare att artiklarna i momsdirektivet är att anse som klara och tydliga. Därmed ska de anses ha direkt effekt i Sverige. Kammarrätten medger därmed återbetalning av bolagets ingående moms. Kammarrättens avgörande är i linje med gällande praxis från EU.

Deloittes kommentar

Som framgår av rättsfallet så har det varit Skatteverkets uppfattning att rätt till återbetalning av ingående moms inte förelegat om tjänsterna inte är momspliktiga eller medför återbetalningsrätt även i det land där köparen är etablerad. Om ett bolag i likhet med det aktuella bolaget i rättsfallet har nekats återbetalningsrätt i en sådan situation finns, i och med avgörandet från Kammarrätten, skäl att begära omprövning, förutsatt att tjänsten är momspliktig i Sverige.

Hade du nytta av den här informationen?