Artikel

Kommunalt bolag beviljas positiv jämkning av ingående moms

Publicerad 2014-11-21

Kammarrätten i Göteborg har i en dom den 25 juni 2014 fastställt att ett kommunalt bolag som har förvärvat en fastighet av kommunen har rätt att jämka avdrag för ingående moms hänförlig till kommunens uppförande av en byggnad på fastigheten. 

Ett kommunalt fastighetsbolag förvärvade en fastighet av kommunen och registrerade fastigheten för frivillig skattskyldighet till moms. Fastighetsbolaget yrkade därefter med stöd av momslagens bestämmelser om jämkning avdrag för den ingående moms kommunen erlagt vid uppförandet av fastigheten. Kommunen hade i sin tur fått momsen återbetald genom det så kallade kommunkontosystemet.

Skatteverket och förvaltningsrätten medgav inte fastighetsbolaget jämkning då de ansåg att kommunen uppfört och använt byggnaden i en verksamhet som utgjorde myndighetsutövning, med följd att fastigheten inte omfattades av momslagens bestämmelser om jämkning. Eftersom kommunen inte hade någon rätt att jämka ingående moms hänförlig till uppförandet av byggnaden, ansåg Skatteverket och förvaltningsrätten därför att det vid överlåtelsen av fastigheten inte fanns någon jämkningsrätt för köparen att överta.

Kammarrätten ansåg att kommunens inköp av varor och tjänster för uppförande av byggnaden hade skett i yrkesmässig verksamhet. Den omständigheten att avsikten med uppförandet var att byggnaden skulle inrymma verksamhet som innebär utövande av offentliga maktbefogenheter medförde enligt kammarrätten inte att kommunen hade uppfört byggnaden som ett led i sin myndighetsutövning. Fastigheten omfattades därför av momslagens bestämmelser om jämkning, och den latenta rättigheten respektive skyldigheten att jämka ingående moms övergick därmed på fastighetsbolaget i samband med överlåtelsen av fastigheten. Eftersom användningen av fastigheten därefter ändrades under bolagets innehavstid, genom att bolaget registrerades som frivilligt skattskyldig för uthyrning av fastigheten, ansåg kammarrätten att bolaget hade rätt att återfå moms genom positiv jämkning.

Deloittes kommentar

En förutsättning för att en så kallad investeringsvara, däribland fastigheter som varit föremål för ny-, till- eller ombyggnad, ska omfattas av momslagens bestämmelser om jämkning är att själva förvärvet av investeringsvaran omfattas av momslagens tillämpningsområde. En enskild näringsidkare som till exempel förvärvar en investeringsvara i egenskap av privatperson kan alltså inte jämka momsen på investeringsvaran även om investeringsvaran vid senare tillfälle börjar användas i näringsverksamheten.

I nu aktuellt fall ansågs kommunens förvärv av den aktuella investeringsvaran, det vill säga uppförandet av fastigheten, inte ha skett som ett led i kommunens myndighetsutövning och fastigheten ansågs därmed omfattas av momslagens bestämmelser om jämkning av ingående moms. Det innebär i sin tur att jämkningsskyldigheten övergick på det kommunala fastighetsbolaget och att detta därmed kunde återfå moms genom jämkning när fastigheten momsregistrerades. Att kommunen redan kompenserats för momsen genom att ersättning erhållits från kommunkontosystemet påverkar inte rätten för fastighetsbolaget att jämka momsen. För att förhindra dubbla ”momsavdrag”, det vill säga att kommunen först får kompensation för momsen och att köparen därefter återfår samma momsbelopp genom jämkning, blir dock kommunen alltsedan kommunkontosystemet ändrades 2009 skyldig att återbetala hela eller delar av den moms som erhållits via kommunkontosystemet.

Hade du nytta av den här informationen?