Artikel

Kommunen får momsersättning för bidrag

Förvaltningsrätten i Falun har i en dom daterad den 2 februari 2012 ansett att en kommun har rätt till ersättning för moms för ett bidrag som betalats ut till BRIS.

Enligt 5 § lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting (LMK) har kommuner rätt till ersättning för momskostnader i de fall kommunerna lämnar ett bidrag till en näringsidkare för att bedriva verksamhet inom sjukvård, tandvård eller social omsorg. Av Högsta förvaltningsdomstolens dom 2011 ref. 9 framgår att med näringsidkare förstås i det här sammanhanget även frivilligorganisationer som bedriver verksamhet ideellt. Således kan ersättning betalas ut till kommunerna även i de fall bidrag lämnats till olika ideella organisationer, dock under förutsättning att den verksamhet den ideella organisationen bedriver anses utgöra social omsorgsverksamhet.

I ärendet hade kommunen betalat ut bidrag till bland annat BRIS Region Mitt. Av de underlag som kommunen lämnat in framgår att BRIS verksamhet består av att barn och föräldrar anonymt kan få hjälp och stöd kring problem som rör barn. Denna verksamhet anses av förvaltningsrätten utgöra social omsorg och därmed bifaller domstolen yrkandet om ersättning enligt LMK. Förvaltningsrätten bifaller dock inte yrkande om ersättning då bidrag lämnats till andra ideella organisationer eftersom kommunen i dessa fall inte kunnat visa att organisationens verksamhet utgör social omsorg. Bevisbördan för att organisationen bedriver en sådan verksamhet som anses omfattas av begreppet social omsorg ligger således hos kommunen.        

Hade du nytta av den här informationen?