Nyheter

Avgift vid kortköp av biljetter utgör inte ersättning för momsfri finansiell tjänst 

Momsnytt 

Publicerad: 2016-06-21

Den 26 maj 2016 publicerades EU-domstolens dom i målet C-607/14, Bookit. Målet rör frågan om en separat korthanteringsavgift som debiterades vid betalning för biobiljetter kan utgöra ersättning för en momsfri finansiell tjänst.

Bookit sålde biobiljetter över internet och telefon till förmån för sin huvudman. Vid betalning med kort debiterade bolaget en separat korthanteringsavgift till biljettköparna utöver priset för biljetten. Den tjänst som Bookit utförde bestod, något förenklat, av att

  • Bookit inhämtade relevanta kortuppgifter från kunden och skickade dessa uppgifter (via en mellanman) vidare till den inlösande banken. 
  • den inlösande banken överförde sedan uppgifterna till kundens bank 
  • kundens bank utfärdade en auktoriseringskod. 
  • auktoriseringskoden skickades sedan till Bookit via den inlösande banken 
  • Bookit ställde ut biljetten till kunden. 

Vi dagens slut skickade Bookit en sammanställning med alla dagens auktoriseringskoder till den inlösande bank som vidarebefordrade dessa till kundernas banker. Dessa banker betalade sedan till den inlösande banken som krediterade Bookits konto, varpå Bookit överförde intäkterna från biljettförsäljningen till sin huvudman. 

Inledningsvis kommenterade EU-domstolen att det ankom på den nationella domstolen att avgöra huruvida avgiften utgjorde ersättning för en separat korthanteringstjänst eller om avgiften skulle anses ingå i ersättningen för biljetterna. Under förutsättning att avgiften utgjorde ersättning för en separat tjänst menade EU-domstolen att det avgörande var om Bookits insatser var specifika och väsentliga för själva genomförandet av betalningen. Domstolen menade att insatserna visserligen var ”oundgängliga” men konstaterade ändå att Bookits insats likväl inte var specifik och väsentlig för själva överföringen av pengarna mellan de olika kontona. Bookits tjänster avseende korthantering ansågs därför inte utgöra tjänster undantagna från moms.   

Deloittes kommentar

EU-domstolen kom även till samma slutsats i mål C-130/15, NEC, som publicerades samma dag och där omständigheterna var snarlika de i Bookit-målet. Domarna har fått mycket uppmärksamhet, inte minst i Storbritannien där den här typen av korthanteringsavgifter i stor utsträckning har hanterats som momsfria. En generell kommentar är att EU-domstolen gör en snäv tolkning av vad som utgör undantagna tjänster avseende betalning. Aktörer som tillämpar detta undantag, men som inte utför den faktiska överföringen av medel mellan relevanta konton, bör se över sin momshantering.

Om ni har frågor kring EU-domstolens dom och hur den påverkar er verksamhet kan ni kontakta oss för rådgivning.

Hade du nytta av den här informationen?