Artikel

Nekat avdrag för moms då avdragsrätten inte kunnat styrkas med fakturor

Momsnytt november 2015

Kammarrätten har i en dom den 19 oktober 2015 funnit att betalningsinstruktioner och kopia av hyresavtal inte kan utgöra underlag för styrkt avdragsrätt.

Publicerat 2015-11-12

Bolaget hyrde under ett flertal år en lokal och gjorde avdrag för den moms som belastade hyran. Med anledning av en tvist med hyresvärden angående uppsägning av hyresavtalet slutade hyresvärden att skicka ut hyresavier. Bolaget fortsatte dock att betalat hyra enligt hyresavtalet och specificerade i betalningsinstruktionen att det inbetalade beloppet avsåg hyra, indextillägg och moms. Skatteverket nekade bolaget avdrag för ingående moms då bolaget inte kunnat styrka rätten till avdrag med en faktura. Till styrkande för sin avdragsrätt hade bolaget inkommit med hyresavtalet, betalningsinstruktioner samt del av ett förlikningsavtal.

Bolaget överklagade till förvaltningsrätten som inledningsvis konstaterade att det var ostridigt att bolagets betalningar avsett en momspliktig omsättning och att de som sådana kan grunda rätt till avdrag för ingående moms. Vidare konstaterar rätten att de handlingar som lämnats in inte anger alla de uppgifter som krävs för att en faktura ska anses föreligga. Förvaltningsrätten bemötte även bolagets invändning att ett nekat avdrag skulle innebära ett åsidosättande av neutralitetsprincipen. Rätten konstaterade att neutralitetsprincipen förvisso är en grundläggande princip och att avdragsrätten för ingående moms är stark. Dock menade förvaltningsrätten att det även är en grundläggande förutsättning att avdragsrätten styrks genom faktura. Sammantaget menar förvaltningsrätten att bolaget inte styrkt rätten till avdrag och att Skatteverkets beslut att neka bolaget avdrag således varit riktigt.

Kammarrätten avslog bolagets överklagande och instämde med förvaltningsrättens bedömning.

Deloittes kommentar

Domen är intressant såtillvida att trots att förvaltningsrätten konstaterar att det har skett en momspliktig omsättning nekas bolaget avdragsrätt med hänvisning till att underlaget inte innehöll de uppgifter som en faktura ska innehålla. Det kan därmed konstateras att utrymmet att få avdragsrätt för ingående moms utan en faktura som uppfyller momslagens krav är ytterst begränsat, åtminstone i de fall det inte rör en omsättning för vilken köparen är skattskyldig.

Om du har frågor om avdragsrätt för ingående moms eller moms i övrigt är du välkommen att kontakta Deloitte.

Hade du nytta av den här informationen?