Nyheter

Krav på kreditnota vid felaktigt debiterad moms

Momsnytt 

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 2 juni 2016 fastslagit att det för nedsättning av felaktigt fakturerad utgående moms ska utfärdas kreditnota. Att detta krav innebär en betydande arbetsbelastning för den skattskyldige har ej ansetts utgöra särskilda skäl för att efterge kravet.

Publicerad: 2016-09-14

En filial som bedrev blandad verksamhet hade felaktigt debiterat utgående moms på avi- och uppläggningsavgifter. Mot bakgrund av detta begärde filialen att Skatteverket skulle sänka den redovisade utgående momsen i respektive samt att Skatteverket skulle efterge kravet på kreditnota. Filialen yrkade i första hand att kravet på kreditnota är i strid med EU-rätten. I andra hand yrkade filialen att särskilda skäl för att efterge kravet på kreditnota förelåg då ett sådant krav i detta fall skulle innebära en betydande kostnad och arbetsbörda för filialen. Filialen menade också att då merparten av den felaktigt debiterade momsen avsåg omsättning till privatpersoner var risken för skattebortfall obefintlig. 

Både förvaltningsrätten samt kammarrätten avslog överklagandet. Kammarrätten fann att kravet på utfärdande av kreditnota i detta fall inte kunde anses vara oproportionerligt eller i övrigt stå i strid med EU-rätten. Kammarrätten instämde vidare i förvaltningsrättens bedömning avseende att det inte förelåg särskilda skäl för att efterge kravet på kreditnota baserat på vad som framkom i målet och inte heller mot bakgrund av att det skulle innebära en betydande arbetsinsats för filialen att utfärda kreditnotor.  

Deloittes kommentar

Kammarrättens avgörande är i linje med hur HFD tidigare har bedömt en likartad situation. Trots att risken för skattebortfall är obefintlig tolkas förekomsten av de särskilda skäl som ska föreligga för att efterge kravet på kreditnota restriktivt. Utgångspunkten är således att felaktigt debiterad moms ska korrigeras med en kreditnota oavsett. 

Hade du nytta av den här informationen?