Nyheter

Krispaket med anledning av Covid-19

Tax Alert

Publicerad: 2020-03-18

Under måndagen gjorde regeringen ett andra pressutlåtande med anledning av de ekonomiska åtgärder som anses nödvändiga att vidta till följd av spridning av Covid-19 (Coronaviruset). Det kan redan nu konstateras att spridningen av viruset kommer att få betydande konsekvenser för samtliga områden inom den svenska ekonomin. Regeringen presenterar därför ett åtgärdspaket som syftar till att mildra virusets förväntade effekter för svenska företag och arbetstagare.

Regeringen var tydlig med att framhålla att Sverige har starka finanser som kan användas för att dämpa de ekonomiska konsekvenser som virusutbrottet annars kan komma att få för svenska jobb och svenska företag. Krispaketet kan komma att omfatta över 300 miljarder kronor beroende på hur det nyttjas.

Här sammanfattar vi de åtgärder som regeringen i dagsläget har presenterat. Read an english version here.
 

Åtgärder för att stötta arbetsgivare och löntagare

Ett nytt system med så kallad korttidspermittering trädde ikraft från och med den 16 mars. Flera svenska företag har tidigare efterfrågat denna möjlighet och utformningen bygger på det förslag på korttidsarbete som presenterades av regeringen i förra veckan, men innebär att staten bär en betydligt större del av kostnaderna. Förslaget innebär att staten erbjuder ekonomiskt stöd till arbetsgivare i situationer då arbetsgivare och arbetstagare är överens om att minska arbetstiden istället för att säga upp personal. Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60 procent. En arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent får behålla 92,5 procent av sin lön. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 kronor för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden.

Det ska även tilläggas att arbetsgivarens lönekostnader i dagsläget kan lättas ytterligare genom möjligheten till uppskov med inbetalning av bland annat arbetsgivaravgifter (se nedan).

En ytterligare betydelsefull åtgärd är förslaget om att staten tillfälligt tar på sig hela kostnaden för sjuklönekostnader under april och maj. Regeringen framhåller att företagens lönsamhet ska påverkas så lite som möjligt av att fler arbetstagare är hemma och förslaget utgör ett viktigt verktyg för att kompensera företag för de kostnader som uppstår till följd av ökade sjukskrivningar.  
 

Likviditetsstöd via skattekontot

Anstånd med inbetalning av arbetsgivares sammanlagda skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som gäller redovisningsperioder som infaller under januari–september 2020 ska beviljas för företag. Anstånd får beviljas för högst tre redovisningsperioder för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter respektive mervärdesskatt. För mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis får anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod. Anståndstiden får bestämmas till längst tolv månader. Reglerna föreslås börja gälla från den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt för redovisningsperioder från och med den 1 januari 2020. Det innebär att företag som redan har betalat in skatt på sitt skattekonto i februari och mars för perioder från och med 1 januari kan få skatten återbetald från Skatteverket. Förslaget utgör ett viktigt medel för att företag ska kunna behålla sin likviditet och fortsätta betala ut löner och andra löpande kostnader. Det beviljade anståndsbeloppet belöper med en ränta och anståndsavgift. En förutsättning för att anstånd ska beviljas är att företaget inte missköter sin ekonomi eller har större skatteskulder.

I sammanhanget bör även nämnas att möjligheten för företag att ändra preliminärskattebetalning kan utgöra ett alternativ till att begära anstånd. Särskilt mot bakgrund av den ränta och avgift som belöper på anståndsbeloppet.
 

Tidigare presenterade åtgärder

Regeringen presenterade redan i förra veckan ett antal andra viktiga åtgärder i syfte att begränsa den ekonomiska påfrestningen för myndigheter, företag och arbetstagare. Dessa innefattar bland annat ekonomisk kompensation till kommuner och regioner för de extraordinära åtgärder som har varit nödvändiga till följd av Covid-19 samt ökade ekonomiska resurser till berörda myndigheter. Vidare tillsköt Riksbanken 500 miljarder kronor för att utöka lånemöjligheterna för svenska företag. Regeringen beslutade även att slopa karensdagen mellan 11 mars och 31 maj och att öka resurserna för utbetalning av den så kallade smittbärarpenningen. 
 

Deloittes kommentar

Regeringen har presenterat ett kraftfullt krispaket i syfte att mildra de ekonomiska effekterna av Covid-19. Det är i dagsläget svårt att uttala sig om huruvida de föreslagna åtgärderna är tillräckliga för att stävja de allvarliga konsekvenser som virusspridningen kommer att medföra för svenska företag och jobb. Vi följer utvecklingen noga och kommer att göra uppdateringar när ytterligare information finns tillgänglig.

Hör gärna av dig om du har några funderingar kring hur regeringens krispaket påverkar företag och arbetstagare!

Besök vår globala temasida om COVID-19

Deloitte har tagit fram en internationell temasida om COVID-19 för att hjälpa företag att hantera risker kopplade till rådande situation. Sidan uppdateras löpande med artiklar från Deloittes specialister.

Till temasidan

I en global krissituation som denna, bör alla prioriteringar ta sin utgångspunkt i att säkra människors hälsa och minimera riskspridning kring COVID-19. Först när detta beaktats kommer andra frågor in i bilden.

Hade du nytta av den här informationen?