Artikel

Kostnader för kulturella kundevenemang anses inte avdragsgilla

Tax News FSI Q2 2015

30 juni 2015

Kammarrätten i Stockholm ansåg, i en dom i maj 2015 (8991-8992-14), att kundevenemang hänförliga till representation inte haft som syfte att inleda eller upprätta affärsförbindelse eller på annat sätt haft ett omedelbart samband med bolagets verksamhet. Kostnaden ansågs därför inte avdragsgill. 

Enligt huvudregeln ska avdrag för att förvärva inkomster dras av som en kostnad. Avgörande för avdragsrätten är utgiftens samband med inkomsten. För representationsutgifter finns särskilda krav. Avdrag medges i dessa fall enbart för skäliga kostnader och normalt endast då det är fråga om att inleda eller upprätthålla en affärsförbindelse eller liknande. 

Det händer att företag erbjuder utvalda kunder och potentiella kunder särskilda aktiviteter i form av biljetter till kulturella arrangemang, exempelvis bio-, konsert- eller teaterföreställningar. Att låta kund/intressent få förmånen att bli ”utvald” till ett event, som är begränsat både i tid och plats, kan innebära problem när man kommer till bolagets avdragsrätt. 

Ett företag som bedrev kapitalförvaltning för kunders räkning anordnade under 2010 och 2011 tre olika kundevent av kulturell karaktär; visning av och musikunderhållning på slottsteater, visning av konstmuseum/konstutställning samt julkonsert i kyrka.

Huvudsyftet med evenemangen, som riktade sig mot såväl befintliga kunder och samarbetspartners som tilltänkta kunder, var enligt företaget att bibehålla och att få nya kunder. Under evenemangen bjöds på lättare förtäring.

Bolaget yrkade i första hand avdrag som marknadsföring och i andra hand som representationskostnader.

Förvaltningsrätten ansåg att evenemangen hade främjat företagets försäljning genom att knyta kontakter med tilltänkta kunder och stärka banden med gamla kunder. Det som skulle avgöra om utgifterna skulle bedömas som fullt ut avdragsgilla drifts-/marknadsföringskostnader eller som representationskostnader var, enligt domstolen, det huvudsakliga syftet med evenemangen. 

I denna del konstaterade domstolen att evenemangen präglats av gästfrihet mot deltagarna och syftat till att bereda deltagarna trivsel och nöje. Det huvudsakliga syftet med evenemangen var därför representation. Det saknade då betydelse att aktiviteterna haft som ”bakomliggande syfte” att rekrytera nya och behålla gamla kunder och att detta uppnåtts bättre än genom t ex annonsering. Domstolen konstaterade att det inte framkommit att det i samband med evenemangen förts några affärsförhandlingar med kunder eller tilltänkta kunder även om vissa kontakter knutits. Representationen saknade därför ett sådant omedelbart samband med näringsverksamheten som krävs för avdragsrätt, trots att den bidragit till nya kunder och att gamla kunder kunnat behållas.

Även Kammarrätten ansåg att evenemangen var hänförliga till representation. Eftersom det inte framkommit att representationen uteslutande haft till syfte att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller på annat sätt haft ett omedelbart samband med bolagets verksamhet var den inte avdragsgill.

Deloittes kommentar

I en annan dom från Kammarrätten i Stockholm slutet av 2014, mål nr 1634-12, behandlades en banks avdragsyrkande för utgifter för sina julkonserter. Aktiviteterna, som endast erbjöds vissa särskilt utvalda kunder, ansågs utgöra representation. Inte heller här ansågs ett omedelbart samband med näringsverksamheten finnas och avdrag vägrades därför i sin helhet.

De aktuella ärendena visar att domstolarna har en restriktiv inställning vad gäller avdragsrätt för kundaktiviteter. 

Det finns uppenbara fördelar med att få ett kundevent klassificerat som driftskostnader (marknadsförings-/försäljningskostnad). Några uttryckliga beloppsgränser eller krav på samband med affärsförhandlingar finns då inte. 

Klassificeras kostnaden istället som representation finns kravet på att utgiften är rimlig samt kravet på ett omedelbart samband med att inleda eller upprätthålla en affärsförbindelse. 

Gränsdragningen mellan det ena och det andra är inte helt klart. Ju mer en aktivitet riktar sig mot en bestämd avgränsad krets av inbjudna personer (såväl nuvarande som potentiella kunder), ju större är sannolikheten för att aktiviteten skall klassificeras som representation.

Hade du nytta av den här informationen?